Historisk arkiv

Endringer i ferieloven fra 1. januar 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det er foretatt enkelte endringer og presiseringer i ferieloven. Endringene trådte i kraft 1. januar i år.

En viktig målsetting med endringene i ferieloven er å sørge for at arbeidstakerne sikres årlig feriefritid. Dersom hele eller deler av ferien likevel ikke har blitt avviklet, er det nå innført en bestemmelse om at denne ferien skal overføres til det påfølgende år. Dette innebærer at muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie bortfaller.

Det er også innført en øvre ramme i arbeidsgivers og arbeidstakers adgang til å avtale forskuddsvis avvikling av ferie. Tidligere var det ingen begrensning i denne avtaleadgangen, mens det nå er innført en begrensing som innebærer at det kun kan inngås avtale om forskuddsvis avvikling av inntil 12 feriedager.

Med disse endringene vil man i enda større grad bidra til å sikre hovedhensynet bak ferieloven, som er å ivareta arbeidstakernes behov for årlig ferie.

Videre er skjæringstidspunktet for retten til ekstraferie for arbeidstakere over 60 år endret. Før lovendringen var det bare de arbeidstakerne som fylte 60 år før
1. september i ferieåret som fikk en ekstra ferieuke. Lovendringen innebærer at alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret får en ekstra uke ferie. Dette er positivt ut fra et seniorpolitisk perspektiv.

Lov om ferie (Lovdata)