Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forbedret innsats på arbeidsmarkedstiltak i et godt arbeidsmarked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen legger til rette for en aktiv og målrettet arbeidsmarkedspolitikk i 2007. Dette til tross for at arbeidsmarkedet er i sterk bedring. Regjeringen foreslår et tiltaksnivå på 11 800 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene og 28 000 plasser under arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede i 2007.

Pressemelding

Nr.: 113/6
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Rune Solberg, 22 24 47 00, mobil 915 44 198

Forbedret innsats på arbeidsmarkedstiltak i et godt arbeidsmarked

Regjeringen legger til rette for en aktiv og målrettet arbeidsmarkedspolitikk i 2007. Dette til tross for at arbeidsmarkedet er i sterk bedring. Regjeringen foreslår et tiltaksnivå på 11 800 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene og 28 000 plasser under arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede i 2007.

Utfordringene for 2007 er knyttet til å utnytte den høye etterspørselen etter arbeidskraft for å få ulike grupper, som har problemer med å skaffe seg arbeid på egen hånd, over i arbeid. En målrettet og aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal legge til rette for dette.

– Med utsikter til høy etterspørsel etter arbeidskraft og fallende arbeidsledighet, vil tiltaksnivået på 11 800 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene, innebære en meget sterk innsats overfor grupper av ledige som har vansker med å få fotfeste i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Nivået er rundt 800 plasser høyere enn det som gjelder for 2. halvår 2006.

– Tiltaksnivået på 28 000 plasser for yrkeshemmede vil, i tillegg til at mange yrkeshemmede får finansiert tiltaksdeltakelsen over folketrygden, gi rom for en historisk høy innsats overfor yrkeshemmede, slår Hanssen fast. Også dette er en endring fra 2. halvår 2006, på anslagsvis 700 plasser.

Regjeringen legger til rette for høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av arbeidskraften.

– Det er sentralt at virkemidlene og ressursene som er stilt til rådighet for Arbeids- og velferdsetaten rettes inn mot grupper som har problemer med å skaffe arbeid på egen hånd. Dette gjelder for eksempel ungdom, innvandrere og langtidsledige, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

– Innvandrere utgjør en betydelig arbeidskraftsreserve som det er særlig viktig å mobilisere i en tid med stort behov for arbeidskraft. Innenfor et tiltaksnivå på 11 800 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene, skal derfor innsatsen overfor innvandrere styrkes ytterligere, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Økt satsing på arbeidsmarkedstiltak er også en viktig del av regjeringens innsats for å bekjempe fattigdom. Innenfor regjeringens forslag til tiltaksnivå for ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere er det satt av 900 flere tiltaksplasser i 2007.

Oppfølgingsgaranti for ungdom
For unge i alderen 20-24 år som har vært ledige i mer enn tre måneder, iverksettes en oppfølgingsgaranti.

– Der vil hovedfokuset være aktiv jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Oppfølgningen skal være tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov, med sikte på raskest mulig overgang til arbeid eller utdanning, sier Hanssen.

Arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede øker
Antall yrkeshemmede registrert ved Arbeids- og velferdsetaten har lenge holdt seg på et stabilt høyt nivå. Den siste tiden har det imidlertid vært en tydelig nedgang i antall yrkeshemmede, som følge av det bedrede arbeidsmarkedet

– Et viktig element i regjeringens strategi for å øke yrkesdeltakelsen, er et aktivt attføringstilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov for å komme tilbake i arbeid. Det er gledelig at antall yrkeshemmede nå ser ut til å gå ned. Regjeringen ønsker likevel å styrke arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede med 700 plasser i forhold til gjeldende nivå, til om lag 28 000 plasser. Dette skal bidra til at personer som gjennomfører yrkesrettet attføring får et aktivitetsrettet tilbud så tidlig som mulig, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Til toppen