Historisk arkiv

Sykefraværet skal ned — arbeidsgiverne må finansiere en del av sykepengeutgiftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Det er ikke mulig å nå IA-avtalens mål for sykefraværet med de virkemidlene som står til rådighet. For å styrke arbeidet på den enkelte arbeidsplass, vil regjeringen i statsbudsjettet for 2007 foreslå at arbeidsgiverne skal finansiere en del av sykepengeutgiftene i trygdeperioden. Dersom organisasjonene ønsker det, er regjeringen innstilt på å fortsette samarbeidet med partene om IA-avtalen innenfor den nye virkemiddelrammen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding

Nr.: 98
Dato: 05.09.2006

Sykefraværet skal ned – arbeidsgiverne må finansiere en del av sykepengeutgiftene

– Det er ikke mulig å nå IA-avtalens mål for sykefraværet med de virkemidlene som står til rådighet. For å styrke arbeidet på den enkelte arbeidsplass, vil regjeringen i statsbudsjettet for 2007 foreslå at arbeidsgiverne skal finansiere en del av sykepengeutgiftene i trygdeperioden. Dersom organisasjonene ønsker det, er regjeringen innstilt på å fortsette samarbeidet med partene om IA-avtalen innenfor den nye virkemiddelrammen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Statsråden har i dag hatt møte med partene i IA-avtalen om det høye sykefraværet. Møtet er en oppfølging av et tilsvarende møte før sommerferien hvor organisasjonene ble invitert til å komme med forslag til tiltak som kunne snu utviklingen. Etter regjeringens syn og ut fra de tilbakemeldinger som har kommet, vil det ikke være mulig å nå IA-avtalens mål med de virkemidler som står til rådighet. Etter IA-avtalens punkt 6 opphører da avtalen, dersom ikke partene er enige om noe annet.

– Regjeringen viser til at partene i IA-avtalen har vært enige om at sykefraværsarbeidet må foregå på den enkelte arbeidsplassen gjennom tilrettelegging, forebygging, tidlig intervenering og satsing på godt arbeidsmiljøarbeid. Dette setter et særskilt fokus på arbeidsgivers innsats, sier Hanssen.

I dag betaler arbeidsgiver utgiftene for de 16 første dagene av sykefraværet, mens trygden betaler resten av året. For å styrke arbeidet med å redusere sykefraværet på den enkelte arbeidsplass, vil regjeringen foreslå at arbeidsgiver også skal finansiere noe av utgiftene for resten av sykepengeperioden. Konkret foreslås det at dette skal utgjøre 20 prosent av sykepengeutgiftene fram til seks måneder av sykefraværet, og 10 prosent av utgiftene de resterende seks månedene. Som en delvis kompensasjon for de økte utgiftene reduseres samtidig arbeidsgiverperioden, hvor arbeidsgiverne belastes alle utgiftene, med to dager, fra 16 til 14.

Regjeringen har i sitt forslag lagt stor vekt på å hindre eventuelle negative utslag av endringen. Skjermingsordninger for personer med langvarige eller kroniske sykdommer som samtidig gir høyt sykefravær, gravide og personer som har vært mottakere av sykdomsrelaterte trygdeytelser skal bidra til dette. Videre vil forsikringsordningen for bedrifter med få ansatte utvides.

Regjeringen er innstilt på at IA-avtalen og det arbeidet som gjøres der bør fortsette innenfor den rammen det nye virkemidlet legger. Dersom organisasjonene mener dette ikke er mulig, vil regjeringen likevel videreføre de tiltak som i dag er avtalt i IA-sammenheng.

Selv om sykefraværet har økt i hele arbeidslivet, har deler av offentlig sektor en særlig bekymringsfull utvikling. Regjeringen legger til grunn at tiltaket også vil ha betydning for offentlige arbeidsgiveres innsats for å få ned sykefraværet. Bare gjennom et bedre sykefraværsarbeid vil de kunne redusere de økte kostnadene som følger av endringene.

Regjeringen foreslår ingen endringer i ordningen med full lønn under sykdom. Veksten i sykefraværet har i all hovedsak kommet innenfor det lange og mellomlange fraværet. Etter regjeringens vurdering er det på den enkelte arbeidsplass det er nødvendig å øke innsatsen for å få ned sykefraværet.