Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Sykefraværet skal ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Retten til full lønn under sykdom for arbeidstakere videreføres som fastsatt i Soria Moria-erklæringen. Regjeringen foreslår imidlertid, som tidligere varslet, å innføre et medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne med 20 prosent etter utløp av arbeidsgiverperioden og fram til 6 måneder av sykefraværet, og deretter 10 prosent i resten av sykepengeperioden. Dette kompenseres delvis ved å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager. Samtidig utvides både den eksisterende skjermingsordning for personer med kroniske lidelser og folketrygdens forsikringsordning for sykepengeansvaret i bedrifter.

Pressemelding

Nr.: 111/4
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen, 22 24 80 99, mobil 902 65 708

Sykefraværet skal ned

Retten til full lønn under sykdom for arbeidstakere videreføres som fastsatt i Soria Moria-erklæringen. Regjeringen foreslår imidlertid, som tidligere varslet, å innføre et medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne med 20 prosent etter utløp av arbeidsgiverperioden og fram til 6 måneder av sykefraværet, og deretter 10 prosent i resten av sykepengeperioden. Dette kompenseres delvis ved å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager. Samtidig utvides både den eksisterende skjermingsordning for personer med kroniske lidelser og folketrygdens forsikringsordning for sykepengeansvaret i bedrifter.

– Etter en gledelig reduksjon i sykefraværet gjennom 2004 og første del av 2005, snudde utviklingen i 2. halvår 2005. Utviklingen i sykefraværet det siste året tilsier at det er nødvendig med nye grep for å redusere sykefraværet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Statistisk sentralbyrås tall viste en vekst i sykefraværet på 4,2 prosent fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006, mens veksten fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 er 5,3 prosent.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv
IA-avtalen, som ble undertegnet i 2001, hadde mål om at sykefraværet skulle reduseres med 20 prosent fram til utgangen av 2005. Sykefraværet falt med om lag 10 prosent fra 2. kvartal 2001 fram til 2. kvartal 2005. Blant annet basert på disse tallene var det enighet i desember 2005 om å fornye avtalen for 4 nye år. Det var samtidig enighet mellom partene om at sykefraværet måtte reduseres ytterligere. Delmålet i daværende avtale ble videreført, det vil si at målet fram til 2009 skulle være en reduksjon på 20 prosent i forhold til sykefraværsnivået i 2. kvartal 2001. Sammenliknes 2. kvartal 2001 med 2. kvartal 2006 viser dette en nedgang i sykefraværet på 5,1 prosent. Utviklingen siste året går med andre ord feil vei. Det har videre skjedd en forskyvning fra kortere til lengre sykefravær. Det betyr at staten bærer en stadig større andel av utgiftene. Regjeringen måtte derfor øke bevilgningen til sykepenger i revidert nasjonalbudsjett med 2,3 milliarder kroner.

Veksten i sykefraværet viser at det ikke gjøres godt nok arbeid med å få ned sykefraværet på alle arbeidsplasser. Det er store bransjevise forskjeller men økning i de fleste næringer. I olje- og gassforsyning har for eksempel fraværet holdt seg stabilt. Dette er trolig en konsekvens av at systematisk HMS-arbeid er økonomisk lønnsomt i denne bransjen, selv om staten bærer utgiftene etter utløpet av arbeidsgiverperioden.

– Økningen kommer i hovedsak i langtidsfraværet, som finansieres av staten. En kan derfor stille spørsmål om den enkelte arbeidsgiver har tilstrekkelig økonomisk motivasjon til å legge til rette for å redusere sykefraværet, sier Hanssen.

Forslaget vil bidra til å synliggjøre kostnadene ved langtidsfravær for arbeidsgiverne, og stimulere til større innsats på den enkelte arbeidsplass for å forebygge sykefravær. Målet er et godt arbeidsmiljø gjennom systematisk HMS-arbeid.

Skjermingsordninger
For å begrense eventuelle negative utslag av endringen for marginale grupper på arbeidsmarkedet, foreslår regjeringen skjermingsordninger for personer med langvarige eller kroniske sykdommer som samtidig gir høyt sykefravær. Det blir også foreslått skjermingsordninger for gravide og for personer som har vært lenge borte fra arbeid på grunn av sykdom og som skal tilbake til arbeidslivet. Forsikringsordningen for bedrifter med få ansatte vil også utvides.

Satsning på forskning om årsaker til sykefravær
Regjeringen vil fra 2007 sette i gang en ny, helhetlig satsning på forskning om årsaker til sykefravær og utstøting. Den nye satsningen er i regi av Norges forskningsråd og vil gå over ti år. I budsjettet for 2007 settes det av 10 millioner kroner som skal gi rom for oppsart av den nye satsningen.

Arbeidet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv må utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet. I lys av dette ønsker regjeringen å videreføre IA-avtalen.

Utvalget som skal vurdere tiltak for å redusere sykelønnsutgiftene (Sykefraværsutvalget)
Det er nedsatt et utvalg ledet av statsminister Jens Stoltenberg (Sykefraværsutvalget) som blant annet skal vurdere tiltak for å redusere sykelønnsutgiftene. Utvalgets mandat er:

”Regjeringen inviterer lederne for organisasjonene som er parter i IA-avtalen til deltakelse i et utvalg for gjennom reelle drøftelser jf. IA-avtalens pkt. 6, å gjennomgå regjeringens forslag til endringer i arbeidsgivers medfinansiering av utgiftene til sykepenger, og å gjennomgå organisasjonenes innspill. Utvalget kan foreslå alternative løsninger som vil gi tilsvarende forventet nedgang i sykefraværet og i statens kostnader til sykepenger innenfor samme budsjettramme i folketrygden som i regjeringens forslag. Utvalget kan i den forbindelse også komme med forslag til konkret utforming av skjermingsordninger. Utvalget kan vurdere særtiltak overfor enkeltgrupper og/eller enkeltbransjer i arbeidslivet. Utvalgets forslag skal foreligge innen 1. november 2006.”

Til toppen