Historisk arkiv

50 000 arbeidslause i desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Der er no klart at etterspurnaden etter arbeidskraft er markert redusert. Det er særleg i yrker knytt til bygg og anlegg, industri og meklarverksemd at arbeidsløysa aukar, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i ein kommentar til nye arbeidsløysetal frå Arbeids- og velferds­direktoratet.

– Der er no klart at etterspurnaden etter arbeidskraft er markert redusert. Det er særleg i yrker knytt til bygg og anlegg, industri og meklarverksemd at arbeidsløysa aukar, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i ein kommentar til nye arbeidsløysetal frå Arbeids- og velferds­direktoratet.

 – Ei rekke tiltak for å betre situasjonen på finansmarknaden, rentereduksjonar frå Noregs Bank, saman med regjeringas ekspansive statsbudsjett for 2009 og den varsla tilleggs­proposisjon, har som mål å bidra til å dempe utslaga av finanskrisa i den norske arbeidsmarknaden, seier statsråden.

Nye hovudtal om arbeidsmarknaden frå Arbeids- og velferdsdirektoratet som blir publisert i dag, syner at nivået på den registrerte arbeidsløysa er lågt, men at auken er markert. Det er no registrert 50 100 heilt ledige arbeidslause, 2 800 av desse er permitterte. Den registrerte arbeidsløysa tilsvarar 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I desember blei det 3 300 fleire arbeidslause når ein justerer for normale sesongvariasjonar.

 Det siste året har den registrerte arbeidsløysa auka mest blant personar med erfaring frå bygg og anlegg, blant menn og blant 20 – 24-åringar. Arbeidsløysa er no høgare enn på same tid i fjor i alle fylke, blant alle aldersgrupper og blant alle yrkesgrupper med unnatak av undervisning.