Historisk arkiv

Foreslår ny og enklere framtidig arbeidsskadeforsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å erstatte dagens to ordninger for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikring.

– Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens to-sporede system, som av mange oppleves som komplisert og uoversiktlig. Vi legger opp til en sterkere involvering av partene i arbeidslivet, og foretar nødvendige grep for å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.


– En særregel for akutte skader ved personløft gir forslaget en klar likestillingsprofil, sier Dag Terje Andersen.

I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk og to instanser i en yrkesskadesak. Forslaget som departementet nå sender på høring innebærer overgang til ett regelverk, hvor en nyopprettet arbeidsskadeenhet skal avgjøre krav om erstatning.

– Enkelte har opplevd å få erstatning i en av ordningene, men avslag i den andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi noe med nå, sier statsråden.

Det foreslås også endringer i yrkessykdomsregelverket, som fra enkelte hold er blitt kritisert for å være tilpasset tidligere tiders mannsdominerte arbeidsliv. Det videreføres et system med en yrkessykdomsliste, men med en unntaksregel som innebærer at sykdommer som ikke er oppført på listen likevel vil kunne godkjennes som yrkessykdom. I tillegg etableres det et system for mulighet for løpende revisjon av yrkessykdomslisten hvor partene i arbeidslivet skal delta. Dagens konkrete liste er vurdert av et medisinsk ekspertutvalg i NOU 2008:11, som inngår i høringen.

– Jeg mener forslaget samlet sett gir den yrkesskadde bedre rettigheter enn i dag. Jevnlig revisjon av yrkessykdomslisten, vårt forslag til unntaksregel for sykdommer som ikke er oppført på yrkessykdomslisten, og en særregel for akutte skader ved personløft gir også forslaget en klar likestillingsprofil, sier Dag Terje Andersen.

Høring - forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring – organisering og yrkessykdommer