Historisk arkiv

En tryggere alderspensjon – mer valgfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Den nye alderspensjonen i folketrygden åpner for en betydelig valgfrihet når det tidligste pensjoneringstidspunket senkes fra 67 år til 62 år. Samtidig stimulerer systemet til arbeid ved at pensjonen blir høyere jo lenger man står i arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Forslaget som nå sendes på høring bygger på de brede pensjonsforlikene i Stortinget fra 2005 og 2007.

I høringsnotatet legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet fram forslag til lovendringer som er nødvendig for å gjennomføre Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden. Dette er hovedprinsippene i den nye alderspensjonen:

  • Valgfritt uttak av pensjon fra folketrygden fra 62 år.
  • Jobb så mye du vil ved siden av pensjon – uten at pensjonen avkortes.
  • Ved å utsette pensjoneringstidspunktet vil den enkelte øke sin årlige pensjon betydelig.
  • All inntekt opp til 7,1 G (474 000 kroner) gir opptjening av pensjon, og alle år med inntekt opp til fylte 75 år teller med når pensjonen beregnes.
  • ”Minstepensjonsfella” forsvinner.
  • Automatisk levealdersjustering
  • Et pensjonssystem som er økonomisk bærekraftig.

På grunnlag av høringsnotatet og innkomne uttalelser vil departementet i løpet av våren fremme en lovproposisjon for Stortinget. 

- Den nye alderspensjonen i folketrygden åpner for en betydelig valgfrihet når det tidligste pensjoneringstidspunket senkes fra 67 år til 62 år. Samtidig stimulerer systemet til arbeid ved at pensjonen blir høyere jo lenger man står i arbeid. Det blir også mulig å arbeide så mye man vil ved siden av pensjonen, uten at alderspensjonen avkortes. Dermed åpnes det for at man kan trappe gradvis ned mot pensjonsalderen. Forslaget om ny alderspensjon i folketrygden er en stor velferdsreform, sier Bjarne Håkon Hanssen.

I det nye pensjonssystemet vil arbeidsinntekt gjennom livet til og med fylte 75 år gi pensjonsopptjening. All inntekt teller med, fra første krone og opp til en årlig inntekt på 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Det innføres pensjonsopptjening for avtjening av verneplikt, samtidig som pensjonsopptjeningen for arbeidsledigeog personer som utfører ulønnet omsorgsarbeid forbedres

Den nåværende minstepensjonen erstattes av en garantipensjon, som skal være på samme nivå som minstepensjonen. Garantipensjonen avkortes med 80 prosent mot opptjent inntektspensjon, noe som sikrer at alle som har vært yrkesaktive får en pensjon ut over folketrygdens minstenivå. Dermed fjernes den såkalte minstepensjonsfella.

Hvor stor pensjon den enkelte får, vil avhenge av opparbeidede pensjonsrettigheter og på hvilket tidspunkt man velger å gå av med pensjon. Dette skjer ved at den opparbeidede pensjonsbeholdningen deles på gjennomsnittlig antatt gjenværende leveår for det årskullet man tilhører.

For å sikre at den nye alderspensjonen blir økonomisk bærekraftig på sikt, innføres levealdersjustering. Levealdersjustering innebærer at opparbeidet pensjon må fordeles over flere år dersom levealderen i befolkningen øker. Den enkelte kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å arbeide noe lenger. 

Levealdersjusteringen vil gradvis få økt betydning for årskullene fra og med 1944-kullet. De siste års høye vekst i levealderen fører til at levealdersjusteringen blir sterkere de første årene enn tidligere antatt for årskullene født i tiåret etter 1945.

Opparbeidede pensjonsrettigheter i den nye folketrygden skal reguleres i samsvar med lønnsutviklingen. Pensjoner under utbetaling reguleres med et antatt gjennomsnitt av pris og lønnsveksten, konkretisert til 0,75 prosentenheter lavere enn lønnsveksten. Det innebærer at alle, også i den perioden av livet de er pensjonister, får økt kjøpekraft og tar del i den generelle velstandsutviklingen.

De nye opptjeningsreglene skal gjelde fullt ut for personer som er født i 1963 og senere. De som er født i 1953 og tidligere skal følge dagens opptjeningsregler. Personer født i årene 1954 – 1962 skal få beregnet sin pensjon med forholdsmessige andeler fra nytt og gammelt system.