Historisk arkiv

Regjeringen utarbeider handlingsplan for samisk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Samisk språk skal ha en sikker framtid i Norge. Regjeringen vil invitere Sametinget til et samarbeid for å utvikle en handlingsplan for samisk språk, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Målet med en slik handlingsplan er å se helheten i det arbeidet som gjøres for samisk språk i dag, og i samarbeid med Sametinget vurdere hva som er de viktigste innsatspunktene for å sikre samisk som et levende og kulturbærende språk i fremtiden.

– De siste årene er det satt i gang en rekke tiltak for å styrke og utvikle samisk språk i mange sektorer. Mange av disse tiltakene fungerer bra, og har ført til at samisk språk har fått en styrket posisjon. For at det samiske språket skal få en sikker fremtid i Norge er det også nødvendig å se innsatsen for samisk språk samlet, på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Et helhetlig fokus på samisk språk vil kunne avdekke områder hvor innsatsen ikke i tilfredsstillende grad har nådd målgruppen, og eventuelle svakheter i innsatsområder. Særlig i forhold til sørsamisk, lulesamisk og østsamisk er det nødvendig med snarlige tiltak, sier Hanssen.

- Samisk er minoritetsspråk i Norge, Sverige, Finland og Russland. For at innsatsen med å styrke samisk språk skal ha virkning, må vi også samarbeide over landegrensene, både på kommunalt, regionalt og statlig nivå, sier Hanssen.

I stortingsmeldingen om samepolitikken fokuser regjeringen særlig på betydningen av å styrke samisk språk i offentlig forvalting og tjenesteyting.

– I en handlingsplan for samisk språk vil arbeidet med samisk språk i det offentlige være et viktig element. Regjeringen vil at samisk skal være et levende språk, og da må språket være i aktiv bruk. Samisk språk skal kunne benyttes på alle samfunnsarenaer, og det skal være synlig, Sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Det er avgjørende at det finnes gode samiskspråklige tilbud i barnehager og skoler. Vitaliseringen av samisk språk må ytterligere stimuleres gjennom at det legges bedre til rette for samiskopplæring gjennom hele skoleløpet. Det må legges til rette for opplæring i samisk for voksne samer som har mistet morsmålet sitt, og lese- og skriveopplæring for voksne samer som snakker samisk.

Det er stor mangel på personer med kompetanse i samisk språk i Norge, som barnehagepersonell, lærere, lærebokforfattere, oversettere, tolker, innen helse- og sosialvesenet og på en rekke andre samfunnsområder. Mulige tiltak for å bedre rekrutteringen til samiskspråklige utdanninger og utdanning i samisk språk vil derfor også være et viktig tema i handlingsplanen.

For at samisk språk skal kunne utvikle seg til et naturlig bruksspråk i områder hvor samiske språkbrukere er i minoritet, er det viktig å skape arenaer der samisk språk kan brukes som kommunikasjonsspråk både i sosiale og kulturelle sammenhenger. Arenaer som samiske språk- og kultursentra spiller her en viktig rolle.