Historisk arkiv

Tiltak for å begrense hjerneflukt fra fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Vi trenger nasjonale og internasjonale regler som hindrer at nøkkelpersonell fra fattige land blir aktivt rekruttert til rike land, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Det er ikke aktuelt med målrettet rekruttering av helsepersonell fra utviklingsland til Norge.

Regjeringen ønsker at Norge skal bidra aktivt i arbeidet mot hjerneflukt fra fattige land, blant annet gjennom følgende tiltak:

  • Det er innledet et samarbeid med EU om migrasjon og utvikling. 

  • Norge vil bidra til at det etableres internasjonale standarder for å motvirke aktiv rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning og kvalifikasjoner som utviklingsland har stor mangel på. Det skal ikke begrense den enkeltes rett til å søke arbeid i andre land. 

  • I påvente av internasjonale standarder vil Regjeringen utarbeide nasjonale retningslinjer.
     

  • I bilaterale avtaler med utviklingsland kan det fra norsk side være aktuelt å legge økt vekt på tiltak for å motvirke eller kompensere for hjerneflukt.

Migrasjon kan ha positive virkninger for fattige land. Regjeringen ønsker å bidra til en slik utvikling, og foreslår blant annet:

  • Utrede mulighet for at ufaglærte arbeidstakere fra utviklingsland, innenfor bistandsprosjekter, kan få tillatelse til midlertidig arbeid i Norge. 

  • Dialogen med finanssektoren både her og i utviklingsland, med innvandrergrupper i Norge og med myndigheter i deres opprinnelsesland vil bli videreført med sikte på at private pengeoverføringer til utviklingsland skal bli enklere og billigere.

– Et mer balansert internasjonalt migrasjonsbilde vil antakeligvis først finnes når forskjellene mellom levekår i ulike land er klart redusert. Dette er en langsiktig oppgave. Et sentralt mål for Regjeringen er å sikre bedre sammenheng mellom hva vi gjør på de ulike områdene, også for å nå migrasjonspolitiske og utviklingspolitiske mål, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

  

Alle pressemeldinger om Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring:

Se også: