Historisk arkiv

Enighet med partene om drøftinger for å få ned sykefraværet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Utviklingen i sykefraværet er urovekkende. I dag har regjeringen oppjustert statens utgifter til sykelønn i 2009 med 3,2 milliarder kroner. Vi er enige med partene om å vurdere bedre virkemidler for å få ned sykefraværet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

– Utviklingen i sykefraværet er urovekkende. I dag har regjeringen oppjustert statens utgifter til sykelønn i 2009 med 3,2 milliarder kroner. Vi er enige med partene om å vurdere bedre virkemidler for å få ned sykefraværet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud. 

På bakgrunn av den kraftige økningen i sykefraværet, har arbeidsministeren i dag blitt enig med partene i arbeidslivet om å forlenge IA-avtalen fram til 1. mars 2010, slik at partene kan vurdere en noe bredere virkemiddelpakke.

– Vi har mange gode og positive erfaringer med samarbeidet med partene om IA-avtalen, og engasjementet rundt IA-arbeidet både sentralt og lokalt har vært positivt. Derfor ønsker regjeringen i tråd med Soria-Moria-erklæringen å videreutvikle avtalen, sier statsråden. 

Økt sykefravær er problematisk både for arbeidstakerne, virksomhetene, staten og samfunnet. - Partene og myndighetene er i samme båt når det gjelder behovet for å få ned sykefraværet. All erfaring viser at viser at langvarig fravær bidrar til varig utstøting fra arbeidslivet. Et mer inkluderende arbeidsliv krever derfor at sykefraværet må ned, sier Aasrud.

Hun konstaterer at IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon i sykefraværet langt fra er nådd, og at utviklingen hittil i år er spesielt bekymringsfull.  Fra 2008 til 2009 forventes statens utgifter til sykefravær å øke med 4,6 mrd. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til omgrupperinger i statsbudsjettet for 2009 som innebærer en økning på 3,2 mrd. kroner til sykelønn ut over det som tidligere har vært lagt til grunn.  Selv om utviklingen kan antas å ha sammenheng med virkningene av finanskrisen, er dette en utvikling som ikke kan fortsette.

Departementet vil oppnevne en faglig ekspertgruppe for å vurdere mulige administrative tiltak knyttet til for eksempel sykmeldingspraksis og oppfølgingen av den sykemeldte. Partene er invitert til å delta i en referansegruppe for dette arbeidet.

Departementet vil også vurdere nærmere og drøfte med partene ulike modeller for arbeidsgivers finansiering av sykelønnsordningen. Dette vil skje innenfor en forutsetning om budsjettnøytralitet.

Regjeringen vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen.

Departementet og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har allerede innledet diskusjonen om hvilke premisser som bør legges til grunn for en ny IA-avtale. En felles arbeidsgruppe har i dag lagt frem en rapport som vil danne grunnlag for de videre drøftinger om avtalen.

Regjeringen vil innlede drøftinger om en ny IA-avtale slik at denne kan gjelde fra 1. mars 2010.

 

Last ned:
Arbeidsgruppens rapport (pdf, 1 mb)