Historisk arkiv

Flere kan kombinere dagpenger og norskopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Regjeringen endrer dagpengereglene slik at også permitterte og delvis ledige kan kombinere dagpenger med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Media hadde i slutten av august flere oppslag om at en person som deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ikke fikk utbetalt dagpenger, selv om vedkommende var permittert fra sitt arbeid. Grunnen var at forskriftsbestemmelsen som fastslår at det er mulig å kombinere dagpenger med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere bare gjelder for helt ledige, og ikke for permitterte og delvis ledige. Saken gjorde departementet oppmerksom på at det er manglende sammenheng mellom dagpengereglene og reglene om rett og plikt til norskopplæring etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

-Gode norskkunnskaper for innvandrere er av stor betydning for å kunne fungere i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig å stimulere og støtte tiltak som kan bidra til dette. Å forbedre norskkunnskapene er en fornuftig investering som vil bedre den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, sier arbeidsministeren.

Departementet har derfor med virkning fra 17. november 2009 endret dagpengeforskriften slik at også permitterte og delvis ledige nå har muligheten til å kunne kombinere dagpenger og opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Regelen gjelder all godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i inntil ett år.