Historisk arkiv

Holder stø kurs i gjennomføring av NAV-reformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– NAV-reformen er en svært viktig, men også meget krevende reform. Budsjettforslaget for 2010 gir oss et godt grunnlag for å møte utfordringene på en konstruktiv måte, sier statsråd Rigmor Aasrud i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Rigmor Aasrud stilte i dag på åpen høring i Stortinget om forslag til statsbudsjett for Arbeids- og velferdsetaten i 2010.

– Arbeids- og velferdsetaten vil også i 2010 stå ovenfor krevende oppgaver. Innsatsen skal settes inn slik at den bygger opp under de langsiktige målene for NAV- og pensjonsreformen, sier Aasrud.

For 2010 har Regjeringen vektlagt følgende prioritering:

  • fortsette arbeidet med å bedre ytelsesforvaltningen, både for å redusere saksbehandlingstidene og øke kvaliteten, herunder bedre internkontrollen 
  • systematisk oppfølging av ledige for å hindre utstøting
  • styrke oppfølgingsarbeidet av sykemeldte
  • innføre arbeidsavklaringspenger og rett til arbeidsevnevurdering
  • god gjennnomføring av kvalifiseringsprogrammet 
  • sikre at IKT-systemet for pensjon håndterer det nye regelverket som trer i kraft fra 1. januar 2011. 

Den foreslåtte bevilgningen innebærer at etaten kan opprettholde en tilsvarende bemanning i 2009 for oppgaver finansiert over kap. 605 post 01.

 

Utsetter ikke arbeidsavklaringspenger

Innføring av arbeidsavklaringspenger og rett til arbeidsevnevurdering er viktige tiltak for å sikre bedre oppfølging av brukerne for å få flere i arbeid og aktivitet. Innføringen av dette virkemidlet ble i år utsatt til 1. mars 2010.

– Jeg har drøftet med Arbeids- og velferdsdirektoratet om det er forsvarlig i dagens situasjon å innføre arbeidsavklaringspenger 1. mars neste år, eller om det ville være mest riktig å utsette innføringen enda en gang.  Etaten har informert meg om at dersom endringen ikke iverksettes nå, vil innføringen måtte utsettes ett helt år. Dette ser jeg ikke som aktuelt da både brukere og ansatte etterspør ordningen, sier statsråden.

For å oppnå de langsiktige målene med NAV-reformen er det viktig at tiltaket kommer på plass. Statsråden understreker at det er viktig å ha et realistisk bilde av hvor krevende det vil være å få det nye oppfølgingsregimet til å fungere fullt ut.

– Jeg har forsikret meg om at Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppstarten vil ha fokus på å sikre at alle får ytelsene de har krav på, sier Rigmor Aasrud.