Historisk arkiv

Hvordan er det å være same i byen?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen gir 400 000 kroner til en undersøkelse om helse og levekår i den samiske befolkningen i norske storbyer.

I Stortingsmeldingen om samepolitikken (nr. 28, 2007 – 2008) ble det slått fast at det er lite kunnskap om samer som bor i byene.
- Det har tidligere vært gjennomført undersøkelser om helse og levekår blant samer i de tradisjonelle samiske områdene. Ettersom bosettingsmønstrene også i den samiske befolkningen har endret seg de siste årene, er det viktig med slik kunnskap også om samer i de større byene, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Senter for samisk helseforskning ved Universitetet i Tromsø skal gjennomføre en undersøkelse om helse og levekår i den samiske befolkningen i en eller to større norske byer. Prosjektet har en varighet på tre år og 150-200 bysamer vil bli intervjuet i løpet av undersøkelsen.

Senter for samisk helseforskning har tidligere gjennomført levekårsundersøkelsen Survey of Living Conditions in the Arctic: Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of Chukotka (SLiCA). Dette er en internasjonal levekårsundersøkelse i Arktis som er utført som et samarbeid mellom Grønland, Sverige, Canada, Alaska og Norge. Målet med undersøkelsen var å finne ut hvordan de siste tiåras raske sosiale, politiske, økonomske og miljømessige endringer påvirket urfolks levekår i det cirkumpolare området. Den kommende undersøkelsen om levekår i byene er av samme type som SLiCA-undersøkelsen.

 
Senter for samisk helseforskning

Stortingsmelding nr. 28 (2007 – 2008): Samepolitikken