Historisk arkiv

Trygger arbeidstakerne med bedre arbeidsmiljølov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– I en samlepakke med tiltak for bedre arbeidsmiljø fremmer regjeringen allerede nå den varslede likestillingen av helkontinuerlig skift og turnus, og sikrer ansatte som jobber alene en tryggere arbeidsdag, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– I en samlepakke med tiltak for bedre arbeidsmiljø fremmer regjeringen allerede nå den varslede likestillingen av helkontinuerlig skift og turnus, og sikrer ansatte som jobber alene en tryggere arbeidsdag. Dessuten understreker vi at prestasjonslønn er ulovlig når det har vesentlig betydning for sikkerheten, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Ot.prp. nr. 54 (2008-2009) om endringer i arbeidsmiljøloven legges nå fram for Stortinget. Regjeringen fremmer forslag som gjelder helse, miljø og sikkerhet, arbeidstid og stillingsvern, samt håndheving av regelverket. 

Med dette lovforslaget, det nylig nedsatte medbestemmelsesutvalget og en stortingsmelding om arbeidsmiljøutfordringene i 2010, viser Regjeringen at den setter arbeidsmiljø høyt på dagsorden.

Forslag i samlepakken:

 • Likestilling av skift- og turnusarbeid med innslag av søndagsarbeid
  Dette imøtekommer et krav som flere arbeidstakerorganisasjoner har kjempet for i mange år. Reformen er sentral i et likestillingsperspektiv, ved at det etableres et regelverk som behandler kvinnelige turnusarbeidere og mannlige skiftarbeidere likt.
   
 • Krav om særlig risikovurdering ved alenearbeid
  Det foreslås en at arbeidsgiver skal vurdere om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak i forhold til dette. 
   
 • Fokus på prestasjonslønn ved risikofylt arbeid
  Det presiseres uttrykkelig at prestasjonslønn ikke må benyttes hvor dette kan få vesentlig betydning for sikkerheten.
   
 • Godkjenningsordning for BHT 
  Det foreslås at den som skal tilby bedriftshelsetjeneste etter arbeidsmiljøloven, må være godkjent av Arbeidstilsynet.
   
 • Utvidet myndighet for Arbeidstilsynet ved overvåking på arbeidsplassen
  Arbeidstilsynet får myndighet til å gi pålegg og tvangsmulkt ved brudd på reglene om kontroll og overvåking på arbeidsplassen.
   
 • Varsling ved nådd aldersgrense
  Departementet tar sikte på å komme tilbake til denne problemstillingen når arbeidet med endringer i aldersgrensene i arbeidslivet ellers er avklart i forbindelse med pensjonsreformen. Departementet foreslår imidlertid en ny varslingsbestemmelse ved opphør av arbeidsforhold når man har oppnådd lovens aldersgrense, og at dette varselet skal komme istedenfor en ordinær oppsigelse. Varslingsfristen foreslås satt til seks måneder for arbeidsgiver og en måned for arbeidstaker.
   
 • Verneombudsopplæring i regi av organisasjonene
  Det foreslås en lovfesting av at verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg fortsatt skal ha rett til å velge å ta den lovfestede verneombudsopplæringen gjennom kurs i regi av en arbeidstakerorganisasjon.
   
 • Enkelte endringer vedrørende midlertidig ansettelse
  Det klargjøres at søksmålsfristen for å kreve å fortsette i stillingen ved tvist om ulovlig midlertidig ansettelse, skal være åtte uker. Departementet foreslår å klargjøre at retten til fast ansettelse etter fire år ikke gjelder ved midlertidig ansettelse hjemlet i tariffavtale.
   
 • Rett til å fortsette i stillingen ved nedleggelse
  Videre avklares at en tvist om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen i forbindelse med en oppsigelsessak, skal avgjøres av domstolen, også i nedleggelsessituasjoner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt på høring to ulike forslag om lovendring som begge innebærer at særlig uavhengige arbeidstakere vil omfattes av bestemmelsene i arbeidstidskapitlet, men med mulighet til å avtale unntak. Departementet vil komme tilbake til denne saken, som ikke er behandlet i det lovforslaget som legges fram i dag.

Det fremmes heller ikke forslag nå om adgangen til bruk av konkurranseklausuler, kundeklausuler eller ikke-rekrutteringsklausuler. Utredningen som ble sendt på høring viser klart et reguleringsbehov. Høringen viser imidlertid at flere spørsmål må utredes nærmere før det kan fremmes forslag for Stortinget.

Lovforslag: Ot.prp. nr 54 (2008-2009)