Historisk arkiv

Viderefører tilpasset offentlig tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Partene i lønnsoppgjøret i offentlig sektor ble torsdag morgen enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor med nødvendige tilpasninger.

– Jeg er glad for at det er oppnådd enighet om tjenestepensjon i offentlig sektor. Enigheten innebærer at vi sikrer gode pensjoner for ansatte i stat og kommuner, samtidig som Stortingets pensjonsforlik følges opp, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Løsningen som partene er kommet fram til innebærer at dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor videreføres, men med de tilpasninger som følger av innføringen av fleksibel alderspensjon i folketrygden og av hensyn til Stortingets pensjonsforlik fra 2005, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Dag Terje Andersen, Jens Stoltenberg og Heidi Grande Røys på vei til dagens pressekonferanse. (Foto: SMK)
Dag Terje Andersen, Jens Stoltenberg og Heidi Grande Røys på vei til dagens pressekonferanse. (Foto: SMK) 

Løsningen innebærer at alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger skal levealdersjusteres på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden. Levealdersjustering innebærer at hvis gjennomsnittlig levealder i befolkningen øker, må man jobbe litt lenger for å få samme pensjon. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år. 

Pensjoner skal også reguleres årlig på samme måte som i folketrygden, det vil si med lønnsutviklingen fratrukket 0,75 prosent. Det er i lønnsoppgjøret ikke avtalt endringer i gjeldende særaldersgrenser. Det vises til at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har en pågående prosess i samarbeid med partene i arbeidslivet for å vurdere særaldersgrensene. 

– Jeg vil gi partene ros for at de gjennom dette oppgjøret har vært med å ta ansvar i en vanskelig økonomisk situasjon. Med et høyt overheng fra i fjor, ligger årslønnsveksten for de ansatte i staten i gjennomsnitt på 4,4 prosent, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

 

Mer informasjon