Historisk arkiv

Handlingsplan mot fattigdom – status 2008 og styrket innsats 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008–2009) – statsbudsjettet 2009

Status for innsatsen mot fattigdom og nye satsingsområder og tiltak for 2009.

Regjeringen har satt seg som mål å avskaffe fattigdom. Dette krever en bred og langsiktig innsats. Sentrale elementer i denne innsatsen er:

  • En økonomisk politikk som legger til rette for høy sysselsetting, stabil økonomisk vekst og bærekraftige velferdsordninger
  • Videreutvikling av den nordiske velferdsmodellen
  • Et bredt forebyggende perspektiv
  • Målrettede tiltak mot fattigdom

Regjeringen gjør her opp status for innsatsen mot fattigdom så langt og presenterer nye satsingsområder og tiltak for 2009. Utgangspunktet er handlingsplanens tre delmål:

  • Alle skal gis muligheter til å komme i arbeid.
  • Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg.
  • Bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

Presentasjonen omfatter både innsatsområder som er viktig i et bredt forebyggende perspektiv og tiltak som bidrar til å redusere og avhjelpe fattigdom i dagens samfunn.

 

Last ned:
Handlingsplan mot fattigdom - status 2008 og styrket innsats 2009 (pdf)