Historisk arkiv

Ungdom som selger eller bytter sex

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Q-1100

Veilederen består av en kunnskapsoversikt som skisserer det man vet om ungdoms involvering i salg/bytte av seksuelle handlinger, og drøfting av hvilke utfordringer helse- og sosialarbeidere kan stilles ovenfor i møte med ungdom. I perioden 1995 til 2004 er det gjort fire større spørreundersøkelser blant ungdom som veiledren bygger på: To norske, en svensk og en dansk. Andelen informanter som oppgir å ha solgt sex varierer mellom 0,9 og 1,4 prosent i disse studiene. Studiene viser at langt flere gutter enn jenter har slike erfaringer. Unge med institusjonsbakgrunn, overgrepserfaringer, rusproblemer og gutter som oppholder seg hos eldre menn, er i særlig risiko.

Forskningsstiftelsen NOVA har vært faglig ansvarlig og er utgiver av veilederen.

Les veilederen her (PDF).