Historisk arkiv

Mekling for foreldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Brosjyre om mekling i forbindelse med samlivsbrudd og foreldretvister om barn. Brosjyren er ikke oppdatert med lovendringer som gjelder meklingsplikt ved flytting.

 

Brosjyren i pdf-format - bokmål.

Brosjyren i pdf-format  - nynorsk

Brosjyren er à jour fra 1. januar 2008.

For å lese dette dokumentet kreves Acrobat Reader.
Dette programmet kan lastes ned gratis fra Acrobat Readers hjemmeside

 

Hvorfor mekling?

Denne brosjyren skal være en hjelp til deg som far
eller mor når du nå står overfor noen vanskelige
valg som også angår barna dine.

Parforholdet tar slutt, men foreldreskapet skal fortsette
Det følger ofte både skuffelse og sinne med en
separasjon eller et samlivsbrudd, både for de voksne
og barna. Det er viktig for barna at de voksne
gjør sitt beste for at separasjonen og tiden etterpå
ikke skal bli vanskeligere enn nødvendig. Barna har
dere sammen selv om parforholdet tar slutt. Det er
viktig at dere får til et samarbeid om å være foreldre.

Hva sier loven om mekling?
I ekteskapsloven er det bestemt at ektefeller med
barn under 16 år skal møte til mekling før sak om
separasjon eller skilsmisse kan behandles. Også
samboere med barn under 16 år må møte til mekling
ved samlivsbrudd. Dette følger av barneloven.
For å få rett til utvidet barnetrygd (barnetrygd for
ett barn mer enn det faktiske barnetall) etter
brudd mellom samboere, må du legge fram meklingsattest.

Barneloven sier videre at det skal mekles før sak
om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller
samværsrett kan bringes inn for domstolen.
Formålet med meklingen er at foreldrene skal
komme fram til en avtale om foreldreansvar, samværsrett
og om hvor barna skal bo fast. Avtalen
bør være skriftlig, og skal ta hensyn til hva som er
best for barna. Mekleren skal hjelpe foreldrene
med å lage en slik avtale.

Foreldrene bestemmer over avtalen

Men selv om dere får hjelp av mekler til å diskutere
problemer og lage en avtale, er det dere foreldre
som bestemmer hvordan dere skal ordne det
for barna deres. Det er dere som vet hvilke løsninger
som vil fungere, og det er dere som har ansvaret
for den avtalen dere inngår.

Spørsmål du bør stille deg selv

Derfor er det fornuftig at dere tenker gjennom
hva slags ordning dere ønsker, allerede før dere
møter til første samtale hos mekler. Nedenfor har
vi listet opp en del spørsmål som dere – sammen
eller hver for dere – bør forsøke å svare på.

Hva bør dere tenke gjennom før dere møter til mekling?

Samtale med barnet
Hvordan skal dere fortelle barnet om separasjonen?
Er barnet så stort at det bør få si sin mening
om hvor det skal bo? Hvordan spør dere barnet
om dette? Når barnet har fylt 7 år, har det etter
barneloven rett til å uttale seg om hvem av foreldrene
det ønsker å bo hos. Husk at barn ikke skal
presses til å velge mellom foreldrene sine.

Hvor skal barnet bo fast?
Hvor skal barnet bo fast? Hva mener dere vil være
det beste for barnet? Hvordan vil den daglige økonomien
bli hvis barnet bor hos mor/barnet bor
hos far, eller hvis dere avtaler at barnet skal bo
hos begge (delt bosted).

NAV lokalt (trygdekontoret) kan gi opplysninger
om barnebidrag og stønadsordninger.

Foreldreansvar
Foreldreansvar innebærer rett og plikt til å ta
avgjørelser for barnet i personlige forhold (bl.a.
ved valg av religion, navnevalg, vergemål).
Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser
og behov. Foreldre som er gift har foreldreansvaret
sammen. De fleste fortsetter å ha dette
sammen etter separasjonen. Ønsker dere også en
slik ordning, eller skal den som barnet bor hos ha
foreldreansvaret alene?

Det er nye regler om foreldreansvar for samboende
foreldre som gjelder barn som er født etter
1. januar 2006. Foreldre som bor sammen når farskapet
etableres, får felles foreldreansvar for felles
barn. Som samboere regnes foreldre som er
registrert på felles adresse eller som har sendt en
erklæring om samboerskap til folkeregistermyndigheten.
Foreldre kan også sende samboererklæring
til folkeregistermyndigheten og få felles
foreldreansvar for barn som er født før 1.1.2006.

Når foreldrene ikke bor sammen, har mor foreldreansvaret
alene, hvis foreldrene ikke har meldt
fra til folkeregistermyndigheten at de skal ha foreldreansvaret
sammen eller at far skal ha det
alene.

Samværsordning
Samvær med begge foreldre er en rettighet for
barnet. Foreldrene har stor frihet til å utforme en
avtale som passer for akkurat deres familie. En avtale
bør inneholde noe om:

- samvær på ukedager og i helgene
- ferier
- andre fridager
- fødselsdager og andre merkedager
- hvem skal hente og bringe barnet?
- hvordan skal samværsretten være dersom en av
  foreldrene flytter til en annen del av landet?
- hvem skal betale reiseutgifter i forbindelse med
  samvær?

Samvær med andre
Hvordan skal barnet opprettholde kontakten med
besteforeldre, annen slekt og familiens venner?

Nye partnere
Hvis en av foreldrene får ny partner - hvilken rolle
skal partneren ha i forhold til barnet?

Samarbeidsmåter
Bør dere avtale faste møter for å snakke om barnet,
endringer i samværsordningen ol?

Dette bør du vite:

Hvem er meklere?
Alle familievern- og familierådgivningskontorer
driver mekling. Men også andre kan oppnevnes
som meklere hvis det er behov for det. Derfor kan
f eks enkelte prester, advokater, tilsatte på sosialkontoret
eller andre med helse- og sosialfaglig utdanning
være godkjente meklere. Alle meklere
skal ha kunnskaper om problemer som kan oppstå
i forbindelse med skilsmissen, barns reaksjoner
på separasjon og om juridiske forhold rundt
separasjon og skilsmisse.

Du kan henvende deg til Barne-, ungdoms- og familieetaten
eller familievernet for å få vite hvor
nærmeste mekler finnes.

Meklingsattest
Dere må mekle i en time. Etter denne timen skriver
mekleren ut en meklingsattest. Denne legger
du ved søknaden om separasjon sammen med de
andre dokumentene som kreves. Attesten må
også sendes NAV lokalt (trygdekontoret) når du
søker om utvidet barnetrygd etter samlivsbrudd.

Meklingsattest er også nødvendig før sak om foreldreansvar,
samværsrett eller hvor barnet skal
bo fast kan bringes inn for domstolen.

Alle får tilbud om mekling i inntil tre timer til. Hvis
dere etter fire timer ikke har kommet fram til en
avtale, kan mekler tilby tre timer mekling til dersom
han mener dere kan bli enige.

Dere kan bringe avtale om foreldreansvar, bosted
og samvær inn for fylkesmannen og be om at det
fattes et tilsvarende vedtak. Fylkesmannen kan
stadfeste avtalen slik at den kan gjennomføres ved
tvang hvis en av dere senere ønsker det.

Unntak fra mekling
Det er ikke nødvendig å møte til mekling når det
kreves skilsmisse pga overgrep. Det samme gjelder
hvis ekteskapet oppløses fordi det er inngått
mellom nære slektninger, pga bigami eller når
vergen reiser oppløsningssak.

Avtalen foreldre kommer fram til, er deres
eiendom og ansvar. En mekler kan ikke overprøve
eller underkjenne en avtale som dere har kommet
fram til, og er heller ikke ansvarlig for avtalens
innhold eller følgene av den.

Mekleren har taushetsplikt om det han får kjennskap
til under meklingen. Hvis mekleren får mistanke
om grov omsorgssvikt eller barnemishandling,
har han likevel opplysningsplikt til barnevernet.
Dette følger av ekteskapsloven § 26 og § 26 A.