Forsiden

Historisk arkiv

Utvalg skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet. Leder for utvalget er psykolog Magne Raundalen.

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet har betydning i vurderingen av om familien skal hjelpes mens barnet bor hjemmet, eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet for en midlertidig eller varig periode.

 

Psykolog Magne Raundalen ved Senter for Krisepsykologi leder utvalget som ble utnevnt i statsråd i dag, fredag 18. februar.

- Både barnevernsbarn og fagpersoner har gitt uttrykk for at det biologiske prinsipp tillegges for stor vekt i barnevernets arbeid og beslutninger. På den andre siden mener mange foreldre at det tas for lite hensyn til biologisk tilknytning. Prinsippet reiser videre spørsmål knyttet til terskelen for det offentlige til å gripe inn i familier. Dette viser hvor viktig det er med en samlet gjennomgang, sier konstituert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

Det biologiske prinsipp bygger på den grunnleggende forståelsen av at barn primært skal vokse opp hos sine biologiske foreldre og at det er viktig å kjenne sitt biologiske opphav. Barnevernloven slår imidlertid fast at barnets beste skal være avgjørende. Det betyr at barnets grunnleggende behov for beskyttelse og omsorg må vektlegges framfor foreldrenes rettigheter og oppvekst i biologisk familie. I det praktiske barnevernarbeidet betyr dette en rekke avveininger:

  • hvor lenge hjelpetiltak skal prøves før man fatter vedtak om omsorgsovertakelse
  • om og når barn skal tilbakeføres til biologiske foreldre
  • om det skal være samvær eller ikke ved plassering utenfor hjemmet
  • om barneverntjenesten skal fremme sak om adopsjon som barneverntiltak

Utredningsarbeidet skal først og fremst belyse vanskelige problemstillinger som oppstår i barnevernets arbeid. Det skal framskaffes et oppdatert faglig grunnlag til bruk for politikkutvikling. Barnevernet blir ofte stilt ovenfor et dilemma der det kan være uenighet om hva som er til barnets beste: å forbli tilknyttet sin biologiske familie, eller at andre overtar omsorgsrollen – og for hvor lenge.

- Det har ikke tidligere blitt foretatt en generell og helhetlig gjennomgang av det biologiske prinsipps betydning i barnevernets arbeid og beslutninger. Utredningen vil blant annet berøre dilemmaer og verdivalg knyttet til barn og foreldres motstridende interesser, sier konstituert Barne- likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

- Jeg ser frem til å lede dette utvalget. Dette er et bredt sammensatt utvalg som gjennom sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring kan se utfordringene fra ulike perspektiver, sier Magne Raundalen

Utvalget skal levere sin innstilling 1. februar 2012.