Historisk arkiv

Forslag ut på høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

Lysbakken foreslår økt bruk av politiattester i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

BLD sender i dag på høring et forslag om å utvide barnevernlovens regler om krav til politiattester. I dag omfatter attestene kun seksuelle overgrep mot barn. Høringsforslaget går ut på at også personer som har begått volds-, rans- eller narkotikaforbrytelser skal kunne utelukkes fra arbeid i barnevernet.


- Vi må gjøre det vi kan for å sikre at barn ikke blir utsatt for overgrep og uakseptabel oppførsel fra omsorgspersoner. Ved å utvide bruken av politiattester til å gjelde flere lovbrudd, vil vi i større grad kunne sile ut personer som er uegnet for arbeid med barn og unge, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.


Formålet med forslaget er å beskytte mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse på mindreårige barn og unge. Forslaget er i samsvar med den nylig vedtatte politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester. Forslaget går videre ut på å presisere dagens hjemler slik at det skal kreves politiattester av alle som utfører oppgaver i barnevernet, når oppgaven innebærer direkte kontakt med barn og unge som omfattes av loven.


Anmerkninger på politiattest skal i hovedregel føre til utelukking av oppgaver overfor barn og unge.

Høringsfristen er 12. august 2010.