Historisk arkiv

Mat, makt og avmakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Matkjedeutvalgets maktanalyse, ”Mat, Makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”, viser at de store matvarekjedene over tid har økt sin makt i forhold til de andre leddene i verdikjeden.

- Matkjedeutvalget har gjennomført en grundig utredning av styrkeforholdene i verdikjeden og påvist en sterk endring i styrkeforholdene i favør av handelen. Funnene til Matkjedeutvalget er helt i tråd med tilsvarende undersøkelser som er gjennomført i andre land. De endringer utvalget påviser er av et slikt omfang og av en slik karakter at det vil være nødvendig med videre politisk oppfølging, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

På høring
- Denne rapporten er et viktig bidrag til den videre debatten om hvordan produksjon og omsetning av maten vår kan ivareta forbrukernes interesser. Rapporten vil skape fortsatt debatt om maktforholdene på matvareområdet, og det trenger vi, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap).

- Matkjedeutvalget har kommet med flere omfattende forslag som kan gripe inn i forholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene. Det kan påvirke konkurranseforholdene mellom kjedene. De konkurransemessige virkningene av forslagene er ikke nødvendigvis entydige. Rapporten skal nå ut på høring. Høringen vil ha betydning for arbeidet med å styrke konkurransen gjennom hele verdikjeden for mat, sier Aasrud.

- Matkjedeutvalget peker på viktige utfordringer som vedrører maktforhold, åpenhet og informasjon om markedsmekanismer og produkter.  - Jeg ønsker at norske forbrukere skal få større utvalg og mangfold i butikkene i fremtiden. I denne utredningen er det flere spennende forslag som peker i den retningen, sier barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV).  

- Vi satte ned dette utvalget for å finne løsninger som kan skape økt tillit blant forbrukerne og vi er villige til å følge opp med politisk handling for å nå de målene, sier Lysbakken.

Sikre forbrukerne
Utvalget foreslår en lov for å sikre redelighet i forhandlinger og god handelsskikk. Gjennom loven skal forbrukerne sikres både rimelige priser, godt utvalg, god kvalitet og at varene er lett tilgjengelige. For å sikre håndhevelse av loven foreslår utvalget et ombud. I tilegg mener utvalget at det bør opprettes en dagligvareportal og bedre merking av matvarer. Utvalget ber også om at myndighetene vurderer behovet for en egen Franciselov slik som i Sverige.

Matkjedeutvalget har undersøkt hele verdikjeden, også leverandørene og matindustrien. Blant leverandørene kan de største sette betingelsene for de sterkeste merkevarene, men øvrige leverandører, primærprodusenter og kjøpmenn har liten innflytelse og innsikt i egne betingelser. Utvalget mener at en videre utvikling i favør av handelsleddet vil gi et ubalansert maktforhold i verdikjeden for mat. Dette vil være til skade for en sunn konkurranse til beste for forbrukerne.

Maktforskyvning
Utvalget har avdekket forhold som det mener kan karakteriseres som urimelig forretningsadferd. Slike forhold kan få konsekvenser for forbrukerne gjennom vareutvalg og priser, og har betydning for utviklingen av hele verdikjeden for mat. Disse forholdene er i dag ikke omfattet av eksisterende lovgivning. EU arbeider med tilsvarende kartlegging av urimelig forretningspraksis og det diskuteres ulike tiltak. Land som Frankrike og England har allerede utarbeidet lovverk. Utvalgets leder, Einar Steensnæs deltar i EUS høynivåforum som arbeider med dette temaet.

- Utvalgets utredning viser at handelen ikke lenger bare er handel, men også kontrollerer distribusjon, innkjøp og i økende grad industri og primærproduksjon. Handelen fremstår da som konkurrent til sine øvrige leverandører. Denne maktforskyvningen, som også skjer internasjonalt, understreker at det var viktig og framsynt å sette ned Matkjedeutvalget, sier Lars Peder Brekk.

  • Se hele utredningen Mat, makt og avmakt NOU 2011:4

  • Pressekontakter:

    • LMD: Kommunikasjonssjef  Ottar Løvik, 48140477
    • BLD: Kommunikasjonssjef  Maria Brit Espinoza, 91559673
    • FAD: Kommunikasjonssjef  Frode Jacobsen, 99523495