Historisk arkiv

Politikk for likestilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mottok i dag Likestillingsutvalgets andre utredning Politikk for likestilling. Utredningen dokumenterer likestillingsutfordringer i lys av klasse, etnisitet og livsløp. Utvalget anbefaler at regjeringen tar initiativ til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet og at det innføres likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mottok i dag Likestillingsutvalgets andre utredning Politikk for likestilling. Utredningen dokumenterer likestillingsutfordringer i lys av klasse, etnisitet og livsløp. Utvalget anbefaler at regjeringen tar initiativ til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet og at det innføres likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg.

-Vi anbefaler at regjeringen tar initiativ til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. Avtalen bør adressere bredden av likestillingsutfordringer i arbeidslivet, og strekke seg fra det nasjonale til det lokale nivået av partssamarbeid.  Bedrifter bør gis tilbud om tilskudd og veiledning, sier utvalgsleder professor Hege Skjeie.

Utvalget anbefaler også et nytt likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg i videregående skole og høyere utdanning, og endringer i valgloven som åpner for regler om kjønnsrepresentasjon. Utvalget foreslår tre landsdekkende programsatsninger av ti års varighet; bredde i folkestyret, frie utdanningsvalg og forebygging av seksuell trakassering i ungdomsmiljøer.

- Det er oppsiktsvekkende at det norske arbeidsmarkedet fremdeles er så kjønnsdelt og at det har endret seg såpass lite de siste 20 årene. Det bør derfor igangsettes offensive likestillingstiltak på arbeidslivets område. Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet er et interessant forslag. Utvalgets innstillinger viser med all tydelighet at det er behov for et skikkelig likestillingspolitisk løft, og her har vi tenkt å ta tak. Derfor skal regjeringen våren 2013 legge fram den første stortingsmeldingen om likestilling mellom kjønnene på 20 år, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Utvalget bygger sine anbefalinger i NOU 2012: 15 Politikk for likestilling på forslag fremmet i NOU 2011: 18 Struktur for likestilling. Her ble det konstatert at den offentlige politikken for kjønnslikestilling mangler en gjennomføringsstruktur. Utvalget anbefalte at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet får sektorovergripende tilsynsmyndighet, og et større virkeområde lokalt, gjennom et direktorat for likestilling med fem regionkontorer. Utvalget anbefalte også et tiårig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid.

Anbefalinger i NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

  • Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet
  • Likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg
  • Likestilte valglister; ny bestemmelse i valgloven om regler for kjønnsrepresentasjon
  • Fedre gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles
  • Engangsstønaden erstattes av en minsteytelse
  • Overgrepsmottak lovfestes
  • Fri rettshjelp i diskrimineringssaker og tilskudd til rettighetsinformasjon

I et utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid bør det inngå:

  • Program for bredde i folkestyret – landsdekkende og tiårig 
  • Pedagogikk for likestilling – landsdekkende og tiårig
  • Program mot seksuell trakassering i ungdomsmiljøer – landsdekkende og tiårig

 Presentasjoner og mer informasjon er tilgjengelig på likestillingsutvalgets side

Les NOU politikk for likestilling