Likestillingsutvalget

Utvalget leverte sine to utredninger 15. november 2011 og 25. september 2012.

Utvalget skulle utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 12. februar 2010.

Utvalget arbeid ble presentert i to NOU-er: Struktur for likestilling (NOU 2011: 18) og Politikk for likestilling (NOU 2012: 15).

 

Politikk for likestilling 2012

NOU politikk for likestilling

Presentasjon fra likestillingsutvalget

Presentasjon Hege Skjeie

Relevante rapporter:

 

Struktur for likestilling 2011  

NOU 2011: 18 Struktur for likestilling

Presentasjon ved overlevering ved utvalgsleder Hege Skjeie

Presentasjonen fra likestillingsutvalget

Pressemelding: Ny struktur for framtidens likestillingspolitikk

English summary NOU 2011:18 Structure for Equality

Relevante rapporter:

 
 

Likestillingsutvalget er et offentlig utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.

 

Opprettet ved kongelig resolusjon 12. februar 2010. 

Målet med utredningen er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida, jf. mandat for utvalget. Utredningen skal gjennomføres i et livsløps-, klasse- og etnisitetsperspektiv, og sammenhengen mellom perspektivene skal drøftes.

Utvalget skal legge fram sin utredning for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 25. september 2012.

Medlemmer

 • Professor Hege Skjeie, Oslo, leder
 • Rådgiver Ronald Craig, Bærum
 • Doktorgradstipendiat Helga Eggebø, Bergen
 • Professor Anne Britt Flemmen, Tromsø
 • Postdoktor Cathrine Holst, Oslo
 • Professor Øystein Gullvåg Holter, Oslo
 • Professor Anders Todal Jensen, Trondheim
 • Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen
 • Doktorgradsstipendiat Marjan Nadim, Oslo
 • Forsker Sevil Sümer, Bergen
 • Forskningsleder Mari Teigen, Oslo
 • Førstekonservator Thomas Michael Walle, Oslo

Sekretariat:

 • Utredningsleder Marit Wårum (sekretariatsleder), telefon: 99 28 31 31
 • Utredningsleder Agnes Aaby Hirsch, telefon:  99 28 31 32
 • Utredningsleder Kari Framnes, telefon: 99 28 31 33
 • Utredningsleder Elin Rønningen, telefon 99 28 31 34
 • Førstekonsulent Ane Lindholt, telefon: 94792921

E-post-adresse: Likestillingsutvalget@bld.dep.no

Mandat:
Målet med utredningen er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utredningen skal gjennomføres i et livsløps-, klasse- og etnisitetsperspektiv, og sammenhengen mellom perspektivene skal drøftes. Likestilling er her å forstå som kjønnslikestilling.

Utvalget skal drøfte det prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, herunder spørsmål om hvorfor det norske samfunnet trenger en likestillingspolitikk og målet for denne. Utvalget skal peke på likestillingspolitiske dilemmaer og utfordringer i et livsløps-, klasse- og etnisitetsperspektiv.

Utvalget skal drøfte hensiktsmessige indikatorer for likestilling; hvordan måle en ønsket utvikling. Utvalget skal videre gjøre opp status for kjønnslikestilling i Norge, basert på tidligere forskning, utredninger, registerdata og erfaringer. Utvalget skal også identifisere områder der likestilling ikke er oppnådd, herunder regionale forskjeller som følge av ulikheter i levekår og livsmønster, og drøfte årsaker og peke på løsninger. Utvalget skal komme med konkrete forslag til tiltak og virkemidler, under hensyn også til den praktiske anvendbarheten. Utvalget skal vurdere behovet for ny kunnskap og har anledning til å sette i gang prosjekter. Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Minst et av forslagene fra utvalget skal baseres på uendret ressursbruk.

Utvalget skal levere sin utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet senest to år etter oppstart. 

Utdyping av mandatet.