Historisk arkiv

Budsjett 2008:

Barne- og likestillingsdepartementet

200 millioner mer til barnevern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke det statlige barnevernet med netto 190 millioner kroner. I tillegg omfatter budsjettforslaget en økning på 10 millioner kroner til programmet for kompetanseutvikling i det kommunale barnevernet. Det innebærer nesten en fordobling av kompetansemidlene.

- Forslaget innebærer at vi har økt rammene for det statlige barnevernet med over 700 millioner kroner siden vi overtok regjeringsmakten i 2005. Vi er i ferd med å rette opp den kraftige underbudsjetteringen fra den forrige regjeringen, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Det statlige barnevernet – Bufetat – foreslås styrket med netto 189,7 millioner kroner. Regjeringen sørger med dette for både å videreføre den økningen som ble lagt inn i Revidert nasjonalbudsjett 2007 og for dekning av forventet vekst i antall barn under Bufetats omsorg i 2008. BLD vil samtidig videreføre arbeidet med omstilling og effektivisering, med sikte på et bedre samlet tilbud til klientene.

- Vi viderefører også den spesielle innsatsen gjennom barnevernet mot fattigdom blant barn, unge og deres familier. Barnevernet får blant annet midler til tiltak for å hindre sosial ekskludering og bidra til bedre levekår for barna, påpeker Karita Bekkemellem.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet samarbeider om denne innsatsen gjennom barnevernet og sosialtjenesten. Det er også laget en plan for å styrke kompetansen blant ansatte som arbeider med bekjempelse av barnefattigdom.

Kompetanseprogrammet for det kommunale barnevernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kompetanseprogrammet for det kommunale barnevernet fra 12 til 22 millioner kroner i 2008. Programmet omfatter opplæring for ansatte i barnevernet, FOU-tiltak og metodeutvikling, bla.:

  • Styrke den flerkulturelle kompetansen i barnevernet og bidra til at flere barn med minoritetsbakgrunn fullfører videregående skole og fortsetter i høyere utdanning (prøvetiltaket Positive rollemodeller).
  • Forsknings- og utviklingsprosjekt for å få fram gode modeller for arbeidet med ettervern i kommunene.
  • Opplæring og implementering av nye metoder i barnevernet, blant annet FFT (Funksjonell familieterapi).
  • Konferanser med landets kommuner; økt kunnskap om barn og unge med atferdsvansker, barn som lever med vold i familien og barn og unge av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre. Det skal opprettes en stilling i hver region som skal bistå kommunene med kompetanse i oppfølging av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre og barn som har vært utsatt for vold.
  • Det skal utvikles nytt verktøy og opplæring i hvordan barnevernet kan samtale med barn på en faglig god måte.
  • Bedre ivaretakelse av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse; kunnskapsoversikt, veiledere og opplæringspakke til kommunene.
  • Styrking av barnevernets arbeid mot kjønnslemlestelse.
  • Tilpassede botilbud til unge under 18 år som er utsatt for vold og tvangsgifte.