Historisk arkiv

Norges fjerde rapport til FN om barnekonvensjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Norske myndigheter har overlevert den fjerde rapporten om oppfølging av barnekonvensjonen til FNs barnekomité. Det rapporteres også om oppfølgingen av tilleggsprotokollene til barnekonvensjonen, om salg av barn, barneprostitusjon, barnepornografi og barn i væpnet konflikt.

Det overleveres også en rapport fra barn og unge, der de gir sine synspunkter på hvordan det er å vokse opp i Norge. Sametinget, barneombudet og frivillige organisasjoner har kommet med innspill i arbeidet med rapporten.

Norge ratifiserte barnekonvensjonen 8. januar 1991. Den er inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven med virkning fra 1. oktober 2003. Norge rapporterer til FNs barnekomité om oppfølgingen hvert 5. år.

Rapporten viser blant annet at Regjeringen høsten 2007 har vedtatt å styrke og sikre barns rettigheter gjennom bedre overvåking av barns rettigheter i Norge. Barne- og likestillingsdepartementet vil få et overvåkings- og pådriveransvar. Det skal settes i gang tiltak som statistikk- og indikatorutvikling, dialogforum, opplæring og informasjon. Det vil bli faste kontaktpersoner for arbeidet i berørte departementer. Regjeringen har samtidig vedtatt å igangsette en juridisk utredning som skal gjøres av en uavhengig instans. Denne skal belyse hvorvidt norsk lov på relevante områder tilfredsstiller barnekonvensjonens krav.

I 2007 ble 8 kommuner invitert til å delta i rapporteringen til FN gjennom innhenting av barn og unges synspunkter på hvordan det er å vokse opp i Norge. Kommunene er Alta, Kautokeino, Trondheim, Bjugn, Sandnes, Lillesand, Skedsmo og Alna bydel i Oslo. Barna har blant annet uttalt seg om sitt kjennskap til barnekonvensjonen, om de blir hørt i hverdagen, om de trives på skolen og hvorvidt de er blitt utsatt for urettferdig behandling eller diskriminering. NOVA har sammenfattet resultatene i rapporten ”Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine – vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen”.