Historisk arkiv

Statsråd Audun Lysbakken mottok offentlig utredning (NOU 2009:22) om det samlede tjenestetilbudet til barn og unge

Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok 3. desember forslag om hvordan man bedre kan samordne tjenester for barn og unge. Lars Erik Flatø har ledet utvalget.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok 3. desember forslag om hvordan man bedre kan samordne tjenester for barn og unge. Lars Erik Flatø har ledet utvalget.


Utvalget har vurdert mulighetene for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre. Barnevern, helsetjenester og sosiale tjenester foreslås til å jobbe mer samlet, slik at brukerne av tilbudene i større grad opplever at det er ”en dør inn” når de trenger hjelp fra flere tjenester.

- Barn må ha hjelp tidligst mulig. God samordning av tjenester rettet mot barn og unge, og deres familier, er en forutsetning for å få dette til. Det gjelder alle velferdstjenester som tilbys, uttalte Audun Lysbakken under overrekkelsen av utredningen.

Utvalget presenterer blant annet følgende tiltak:
• Alle som har langvarige hjelpebehov fra flere instanser, skal ha rett til en personlig koordinator. Ordningen gjøres gjeldende for skole og barnehage.

• Pålegg om at kommunene skal ha tilbud om psykisk helsearbeid (med egen bestemmelse i kommunehelsetjenestelovens § 1-3). Og en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene.

• Systematisk kartlegging av barns sosiale-, emosjonelle- og adferdsmessige utvikling, basert på vitenskapelig, dokumenterte verktøy, for å avdekke hvem som trenger kontakt med hjelpeapparatet og sikre tidlig hjelp.

• For å gjøre det enklere for brukere og hjelpetjenester foreslås det å etablere de resterende delene av sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt barnevernloven som ett felles lovverk.

• Etablere felles barnevern- og barne- og ungdomspsykiatriske institusjonsplasser.

Lysbakken mottar NOU-en av Flatø
Lars Erik Flatø overrekker utvalgets utredning til Audun Lysbakken.
Foto: Marit Skram-Lund.


NOU-en skal nå sendes ut på høring. Den kan lastes ned i sin helhet her.

Utvalget ble oppnevnt 20. september 2008, og har bestått av

• Lars Erik Flatø, utvalgsleder, avdelingsdirektør
• Geir Kjell Andersland, fylkesnemndleder
• Kirsten Djupesland, barne- og ungdomspsykiater
• Thomas Koefoed, rektor
• Svein Ludvigsen, fylkesmann
• Randi Talseth, generalsekretær
• Hilde Rakvaag, barnevernleder
• Geir Tveit, politioverbetjent
• Eva Khan, avdelingsdirektør