Historisk arkiv

Flere ansatte i det kommunale barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Arbeidsoppgavene i det kommunale barnevernet har økt betydelig i de senere årene, samtidig som antall stillinger ikke har økt tilsvarende. Regjeringen mener derfor det er behov for å tilføre barnevernet i kommunene ressurser for å tilsette flere fagfolk og for å stimulere til interkommunalt samarbeid.

Det er ønskelig både å styrke kapasiteten og kvaliteten i det kommunale barnevernet. Det er viktig for å kunne yte bedre hjelp til de barna som har behov for det, og for at barna i større grad skal kunne få hjelp før problemene blir så store at det er nødvendig med mer omfattende og kostnadskrevende tiltak fra barnevernets side.

Fylkesmennenes tilsyn har blant annet avdekket at de tidsfristene som er gitt i barnevernloven blir brutt i en del kommuner. En styrking av det kommunale barnevernet vil avhjelpe dette problemet og sikre en bedre oppfølging av barna. Dette vil bidra til å ivareta barnas rettsikkerhet.

Veksten i de frie inntektene for 2010 legger til rette for en bedre barneverntjeneste.
Barne- og likestillingsdepartementet vil fram mot statsbudsjettet for 2010 vurdere hvordan kvaliteten i det kommunale barnevernet kan sikres, blant annet i dialog med Kommunenes Sentralforbund.