Historisk arkiv

Forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett er utredet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Utredningen -Barnet rettigheter på barnets premisser

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det foretatt en juridisk gjennomgang av forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. Bakgrunnen er en oppfordring fra FNs barnekomité til norske myndigheter om å videreføre innsatsen for å sikre fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen.

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det foretatt en juridisk gjennomgang av forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
Bakgrunnen er en oppfordring fra FNs barnekomité til norske myndigheter om å videreføre innsatsen for å sikre fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen.

Regjeringen uttalte i Soria Moria-erklæringen at den vil sikre og styrke barns rettigheter, og aktivt følge opp anbefalingene fra FNs ekspertkomité. Det ble derfor  høsten 2007 blant annet vedtatt å igangsette en uavhengig gjennomgang av om norsk lovverk tilfredsstiller barnekonvensjonens krav. I mandatet heter det at det skal vurderes om norsk lov er i samsvar med kravene som rettslig følger av barnekonvensjonen. Man skulle også vurdere om lovgivningen på andre punkter er dårlig egnet til å ivareta barnekonvensjonens mål og verdier. 

Førsteamanuensis Karl Harald Søvig ved Universitet i Bergen har levert utredningen -Barnet rettigheter på barnets premisser, om utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
Søvig ser på forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett på flere områder og fremhever særlig at utfordringen fremover ikke bare er å utvide barns rettigheter, men å se til at regler om barn utformes og praktiseres med et barneperspektiv.
Rapporten inneholder avslutningsvis et sammendrag skrevet spesielt for barn og unge.
Den også bli trykket som artikkel i skriftserien til Universitetet i Bergen.

Statsråd Anniken Huitfeldt takker for dette nyttige bidraget til regjeringens arbeid med å følge opp FNs barnekonvensjon. Utrederens forslag til forbedringer av regelverket vil nå bli nøye gjennomgått i hvert enkelt departement og i den interdepartementale arbeidsgruppen som arbeider med å fremme implementeringen av FNs barnekonvensjon.

Du kan lese rapporten her