Historisk arkiv

Åpningstale på Landsfestivalen 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Kulturarbeidet som foregår ute i kommunene er en hjørnestein i den nasjonale kultursatsingen. Jeg mener at Landslaget for Spelemenn – og ikke minst Vågå Spel- og Dansarlag, med å arrangere denne åpne festivalen, gjør et viktig kulturløft.

NM i Gammaldansmusikk Vågå 19. juli

Tusen takk for invitasjonen til å åpne Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2007 med NM i Gammaldansmusikk, her i Vågå – ved foten av den storslåtte Jotunheimen. Det er en stor glede for meg å være her i dag.

Kulturarbeidet som foregår ute i kommunene er en hjørnestein i den nasjonale kultursatsingen. Jeg mener at Landslaget for Spelemenn – og ikke minst Vågå Spel- og Dansarlag, med å arrangere denne åpne festivalen, gjør et viktig kulturløft. Som barne- og likestillingsminister ønsker jeg å berømme Landslaget for Spelemenn for det engasjementet dere viser i å inkludere barn og unge.

Hovedmålsettingen i kulturarbeidet er ikke bare å formidle kultur til barn og unge. Målet er og å inkludere og involvere barn og ungdom. De må få delta og utvikle kulturen. Landsfestivalen i gammaldansmusikk i denne sammenheng en spesiell festival. Den er viktig fordi den på en særskilt måte formidler gammel og ny folkemusikk- glede og dansetradisjon.
Samtidig får musikken videreutvikle seg fordi barn og unge har en selvstendig rolle i denne tradisjonen. Det er flott at folkemusikken på denne måten er levende.

Kontakten mellom generasjoner, skaper gjensidig respekt. Her i Vågå og på Landsfestivalen setter man fokus på inkludering, felleskap og tradisjon. Dette er et veldig godt eksempel på hvordan barn- og ungdom kan få engasjere seg og delta på en selvfølgelig og likeverdig måte. Barnescenen her på Landsfestivalen, synes jeg et godt bevis på dette!

Vågå er på så mange måter en foregangskommune i barne- og ungdomsarbeidet. Vågå er inkluderende, tolerant og skaper på en fremragende måte lokal tilhørighet. De bygger et levende, inkluderende oppvekstmiljø. Dere er et viktig eksempel til etterfølgelse!

Barne- og likestillingsdepartementet kårer årlig en barne- og ungdomskommune fordi vi ønsker å stimulere til utvikling av en stadig bedre kommunal barne- og ungdomspolitikk. Kommunen som kåres skal være en kommune som utmerker seg som en god kommune for barn og ungdom å vokse opp i. Vågå fikk utnevnelsen Årets barne- og ungdomskommune i 2006 for sitt gode langsiktige arbeid med å gi barn og unge gode oppvekstvilkår.

Jeg vet at en av kommunens viktigste målsettinger i barne og ungdomsarbeidet, er å sikre at barn og unge får et trygt og allsidig oppvekstmiljø.

Vågå har sitt eget ungdomsråd, og de kommer med viktige innspill til utviklingstiltakene i kommunen. Politikerne i Vågå, valgte blant annet å høre på ungdommenes ønske om et eget aktivitetshus. De sikret seg tilknytning til det gamle framhaldskulebygget. Ungdommene her deltok aktivt i planleggen, utformingen og renoveringen av bygget. I dag vet jeg at huset rommer både lokalen for kulturskolen og ungdomsklubben.

Gjennom å sørge for økt innflytelse bidrar vi til å bedre levekårene for at barn- og unge. Barn- og ungdom sin deltakelse øker kvaliteten og treffsikkerheten på barne- og ungdomspolitikken. Deltakelse er viktig, den gir erfaringskunnskap og trening i verdivalg, medansvar og demokratiske holdninger. Vi må sørge for at barn og ungdom får gode muligheter til å komme med konstruktive innspill på alle arenaer der barn og unge oppholder seg og utfolder seg. Det er viktig å stimulere barn og unge sine evner til engasjement, ansvar og nytenking. Regjeringen vektlegger derfor arbeidet med å skape åpne og inkluderende felles arenaer hvor alle kan få delta på lik linje. I dette arbeidet må nasjonale og lokale myndigheter, og lokalsamfunnene samarbeide.

Frivillig innsats og dugnadsånd er også et viktig element i dette arbeidet. Jeg må derfor få lov til å berømme Vågå Spel- og Dansarlag -og alle de engasjerte menneskene som har lagt ned flere hundre dugnadstimer for å ta imot alle som har kommet hit til Vågå til NM i Gammaldansmusikk. Det gjør meg ydmyk når jeg vet at denne festivalen er et resultat så mye dugnadsvilje. Jeg må også få skryte av alle spelemannslagene i hele landet for deres engasjement. Betydningen av jobben dere gjør kan ikke understrekes nok.

Regjeringen er opptatt av å ivareta vår nasjonale kulturarv. Gjennom bla. tilskuddsordningen for musikkfestivaler under Norsk kulturråd, får flere folkemusikkfestivaler støtte. Framtidens kulturpolitikk må ivareta de gode tradisjonene og lokalsammfunnsbyggingen som folkemusikken og gammaldansen på en så god måte viderefører og bevarer. Tradisjon bygger sterke sosiale felleskap og inviterer til åpenhet, inkludering og toleranse.

Regjeringen ser det som en viktig oppgave å gi tilskudd til flere tiltak innenfor folkemusikk og - dans. Fordi folkemusikken er en levende og viktig del av kulturen vår. I dette arbeidet vet vi at de kommunale kulturskolene, spiller en viktig rolle.

Det pågår et svært viktig nasjonal satsing for å gi folkemusikktradisjonen et løft.

Et av de viktigste tiltakene som nå gjøres er arbeid med å utvikle en riksscene for folkemusikk - og dans. Riksscenen skal holde til i Schouskvartalet, i Oslo. En del arbeidet ved Riksscenen vil også være formidlingsrettede aktiviteter.

Jeg vil avrunde med noen ord om Kappleik. Ordet kappleik, beskriver og formidler lekelysten i mennesket og vår behov for utvikling. Jeg tror at de gode kreftene i musikk, i dans, i konkurranse og lek får fram det beste i oss. Musikk og dans er sosialt, og gir rom for positivt felleskap. Det tilfredsstiller et viktig behov i oss - det å få være sammen, i lek og moro. Med disse ordene vil jeg derfor avslutte og ønske dere alle, riktig god Kappleik!