Historisk arkiv

Lansering av EU-programmet Aktiv Ungdom i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I dag holdt statssekretær Kjell Erik Øie åpningstalen på Aktiv Ungdom. Han understreket at departementet er glad for at det nå er oppnådd enighet om betingelsene for utvidelsen av EØS-avtalen til også å omfatte Romania og Bulgaria.

Sjekkes mot fremførelse


Takker for invitasjonen til åpningen av lanseringskonferansen. Departementet er glad for at det nå er oppnådd enighet om betingelsene for utvidelsen av EØS-avtalen til også å omfatte Romania og Bulgaria. Det har åpnet muligheten for at ungdom i Norge kan delta i programmet Aktiv Ungdom.

 

Aktiv Ungdom er et viktig program for Norge. 
Programmet gir ungdom fra Norge mange muligheter til å delta i det europeiske ungdomssamarbeidet og få erfaringer fra ungdoms situasjon i andre europeiske land. I dagens globaliserte hverdag er internasjonal erfaring en stor fordel både i arbeidslivet og privat.

Det nye programmet er en videreføring og utvidelse av programmet UNG i Europa, som vi har hatt veldig gode erfaringer med. Gruppeutveksling, volontørtjeneste, ungdomsinitiativ og opplæring av ungdomsledere er fortsatt de viktigste elementene i programmet. Men det gir også større muligheter for samarbeid mellom myndigheter og til utviklingen av regionalt samarbeid.

Aktiv Ungdom er for alle ungdomsgrupper.
Jeg har særlig merket meg at ungdomsprogrammet Aktiv Ungdom har ungdom med spesielle behov og ungdom som ikke har like gode muligheter til internasjonal deltakelse som mange andre, som en spesielt prioritert målgruppe. Det er viktig at vi følger denne målsettingen og at dere, som skal bruke programmet i praksis, sørger for å følge opp disse intensjonene.

Ungdomsprogrammet er i stor grad desentralisert til nasjonal beslutning i de landene som deltar.
EUs ungdomsprogram skiller seg ut fra mange av de andre programmene vi deltar i ved at om lag 75 % av budsjettet er desentralisert til nasjonal behandling og beslutning. Dette er viktig blant annet fordi det skaper nærhet mellom søkerne og de som tar beslutninger. Europakommisjonens myndighet er delegert til de nasjonale kontorene. Dette gir oss også større muligheter til å benytte nasjonale prioriteringer når vi vurderer søknadene. Men dette krever også at vi får etablert et godt nettverk av regionale og lokale kontaktpersoner som kan gi informasjon og veiledning i bruken av programmet.

Ungdomsprogrammet samsvarer i stor grad med nasjonale prioriteringer i barne- og ungdomspolitikken.
De målsettingene som er definert i EUs vedtak om programmet samsvarer i stor grad med våre nasjonale prioriteringer i barne- og ungdomspolitikken. Vi ønsker aktiv deltakelse og medvirkning i samfunnslivet fra barn og ungdom. Vi ønsker å fremme solidaritet og toleranse blant barn og ungdom. Vi ønsker å fremme bedre forståelse mellom barn og ungdoms som kommer fra forskjellige land med ulik kultur og levekår. Vi ønsker å bedre kvaliteten i ungdomsarbeid nasjonalt og lokalt. Vi ønsker å fremme et bredt europeisk samarbeid med alle land i Europa.

Sammenhengen mellom det nasjonale og internasjonale perspektivet i barne- og ungdomspolitikken.
Gjennom deltakelse i programmet Aktiv Ungdom får vi en mye bedre mulighet til å se sammenhengene mellom den nasjonale barne- og ungdomspolitikken og den politikken som andre land fører. Vi kan se likheter og forskjeller. Vi kan lære av hverandre. Vi må ikke tro at vi kan alt best i Norge. Jeg er sikker på at det er mange områder vi med fordel kan lære av det andre land gjør.

Samarbeidet med land utenfor EØS-området.
Det nye programmet åpner for større muligheter til samarbeid med land utenfor EØS-området. For oss vil dette kunne brukes til utvikling av samarbeidet på barne- og ungdomsområdet i nordområdene. Regjeringens nordområdestrategi peker spesielt på samarbeidet mellom de nordlige fylkene i Norge og områdene i Nordvest Russland. Likeledes gir programmet nye muligheter til samarbeid med de landene i det tidligere Jugoslavia som ikke er med i programmet.

Vi må benytte de mulighetene deltakelsen i programmet gir oss.
Dere vil seinere i dag og i morgen få mye informasjon om detaljene rundt det nye ungdomsprogrammet. Det er viktig at dere får all mulig informasjon om hvordan vi skal kunne utnytte de mulighetene programmet gir til fordel for barn og ungdom i Norge. Vi vil motta mellom 14 og 15 mill. kroner i år, og tilsvarende summer de kommende åra, som vi skal benytte til prosjekter hvor barn og ungdom som bor i Norge skal delta i. Det er i stor grad opp til dere som er her og andre aktører på barne- og ungdomsområdet om barn og ungdom i Norge får ta del i det europeiske samarbeidet. Vi stoler på at dere gjør en god jobb  og at det nasjonale kontoret i Bufdir gjør en god jobb, slik at vi får benyttet de mulighetene deltakelse i programmet gir.