Historisk arkiv

Utnevning av nytt Barneombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsens innledning under utnevnelsen av nytt Barneombud.

• Barna trenger et sterkt ombud. Jeg ønsker meg også et sterkt barneombud.

• Barneombudets mandat og oppgaver hviler på to hovedpilarer; nemlig barnets interesser og barnets rettigheter

• Jeg ønsker et barneombud som er en sterk pådriver overfor offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig i håndteringen av barns rettigheter.

• I et samfunn der mange organisasjoner og aktører taler barnas sak er det viktig å ha et ombud med en egen profil som er tydelig.

• Jeg ønsker et barneombud som kan være en synlig og tydelig aktør i den norske offentligheten.

• Åremålstillingen for dagens barneombud er i ferd med å løpe ut. Vi igangsatte en ansettelsesprosess med utlysning på slutten av 2007. Mange meldte sin interesse og det var flere gode kandidater.

• I statsråd i dag ble Ida Hjort Kraby utnevnt som nytt barneombud.
Hun er den kandidaten som vil ha mulighet til å fylle hele barneombudets rolle; både ved fortsatt å ha et sterkt fokus på barnets interesser men også ved å løfte frem hensynet til barnets rettigheter.

• Verden er i endring. Barns rettighetsposisjon er under sterkere press. I samfunn i kontinuerlig utvikling er rettighetsperspektivet viktigere og viktigere.

• Ida Hjort Kraby er jurist. Hun har lang erfaring som advokat, dommer, og leder hos Sivilombudsmann. Hun har betydelig erfaring fra familie og barnerelaterte spørsmål.

Hennes kompetanse vil gi ombudet mulighet til å sette fokus på hvordan lovverket fungerer overfor barn. Den vil også gi ombudet mulighet til å se på ivaretakelse av barnets rettigheter og interesser i myndighetsutøvelse.

• Slik sett representerer Ida Hjort Kraby en annen kompetanse enn de 4 tidligere barneombudene.

Valget av Ida Hjort Kraby er med på å løfte det perspektivet som har ligget i barneombudets mandat, og som ble forsterket i 2003 da ombudet fikk et særskilt ansvar for å sikre at barnekonvensjonen blir etterlevd.

• Samtidig er det viktig at barneombudet fortsetter å fremme barnets interesser, følger med på barns oppvekstvilkår og lytter til barns behov.


• Ida Hjort Kraby har samfunnsinnsikt, motivasjon og en god rolleforståelse. For å møte de forventningene som samfunnet til enhver tid vil ha kan hun også kunne støtte seg på en dyktig stab med ulik faglig bakgrunn.


• Jeg har også i dag lyst til å takke Reidar Hjerman for den jobben han har gjort. Reidar Hjerman er en uttrettelig talsmann for barn og unge i den offentlig debatten. Han lytter til barnets stemmer. I sitt virke har han favnet bredt, han har stilt tøffe krav, slik et ombud skal gjøre.


• Det er nå gledelig for meg å gi ordet til Ida Hjort Kraby som vil overta som nytt barneombud i april 2008 når Reidar Hjermanns åremål går ut.