Historisk arkiv

Satte fokus på regionalt samarbeid i Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Statssekretær Eli Blakstad i Kommunal- og regionaldepartementet deltok nylig på en konferanse i Brussel om den arktiske dimensjon, en prosess som tar sikte på å bedre samarbeidet mellom regionale aktører i nordområdene.

Paneldebatt med Hallgeir Aalbu, Jim Millard, Igor Kapyrin, Marko Ruokangas, Joanna Kiryllo, Ronald Lieske, moderert av professor John Bachtler. Bilde: Stian Mathisen, EU-delegasjonen.

Statssekretær Eli Blakstad i Kommunal- og regionaldepartementet deltok nylig på en konferanse i Brussel om den arktiske dimensjon, en prosess som tar sikte på å bedre samarbeidet mellom regionale aktører i nordområdene.

Konferansen «The Arctic Dimension as a new driver in international regional cooperation» ble arrangert på Norway House i Brussel 24. september. Konferansen var et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Norges delegasjon til EU, Nord-Norges Europakontor og skotske myndigheter. Blant innlederne var statssekretær Eli Blakstad, i tillegg til representanter fra Skottland, Russland, Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste, European External Action Service (EEAS).

– Nordområdene har høyeste prioritet i norsk utenrikspolitikk
I sitt åpningsinnlegg fokuserte statssekretær Blakstad på hvilke muligheter og ansvar som åpner seg for Norge i tråd med utviklingen i nordområdene og Arktis.

– Utviklingen i nord skaper store muligheter, men også store utfordringer for Norge. Derfor har nordområdene hatt høyeste prioritet i norsk utenrikspolitikk de siste ti årene. Vi håper å oppnå mer i nord ved å samarbeide med forskningsinstitusjoner, næringslivet, lokale og regionale myndigheter, og gjennom internasjonalt samarbeid, sa Blakstad.

Blakstad understreket også viktigheten av at Norge forvalter nordområdene på en forsvarlig måte.

– Norge må forvalte nordområdene ansvarlig, og fokusere på forvaltning av havområdene, miljø, ressurser og næring. Vi må legge til rette for en bærekraftig fremtid i nord, sa Blakstad.

Fokus på mer regionalt samarbeid
Konferansen satte fokus på bedre og mer samordnet regionalt samarbeid i Arktis. Dette har fått økende betydning på grunn av de raske endringene som regionen gjennomgår, spesielt med tanke på klimaendringer. Blakstad informerte i sitt innlegg om hvordan Norge samarbeider internasjonalt i nord.

– Norge fremmer i dag sin nordområdesatsing gjennom ulike internasjonale institusjoner som Arktisk råd, Barents euroarktiske råd, Nordisk ministerråd og som partnere i Den nordlige dimensjon, sa Blakstad.

Behov for bedre koordinering
Konferansen var det andre møtet i rekken, og fulgte opp et seminar som ble holdt i Bodø i mars. Denne prosessen har fokus på koordinering mellom de ulike aktørene og initiativene for samarbeid i nordområdene, og Blakstad presenterte et forslag for nettopp en koordineringsmekanisme for å bedre dette samarbeidet.

– Vi har behov for en koordineringsmekanisme som kan fremme initiativer og prosjekter i Arktis. En slik mekanisme, bestående av et nettverk av eksperter fra alle de arktiske landene, vil være av høy verdi for å forstå regionale problemstillinger i en politisk sammenheng, sa Blakstad.

Norsk kompetanse og EU-samarbeid viktig
Med sin beliggenhet og kompetanse fra nordområdene er Norge en viktig brikke for koordinering av regionalt samarbeid i Arktis, og nordområdesamarbeidet med EU har også blitt styrket i senere år.

– Jeg er opptatt av et tett og nært samarbeid med landene som grenser til arktisk. Kjennskap og erfaring fra disse områdene er viktig kompetanse i verden. Vi er også opptatt av et godt samarbeid med EU, selv om vi står på utsiden, sa Blakstad.

Samarbeidet har resultert i at EU søkte om å få permanent observatørstatus i Arktisk råd i mai 2013. EU deler blant annet Norges syn på bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis, og kan bidra med kompetanse på felt som miljø og forskning.

Må komme menneskene i nord til gode
Deltakerne fra Europakommisjonen og EEAS la vekt på at den arktiske region er et strategisk viktig område, spesielt nå som det skjer store klimaendringer.

Økende fokus på den arktiske region skaper både nye muligheter og nye utfordringer for involverte regionale aktører.

– Vi må forstå at det trengs en høyere profil også for regionalt samarbeid i Arktis. Utviklingen i regionen bringer både økte muligheter og økt ansvar. Bedre samarbeid må komme menneskene som bor i nord til gode – det vi kan kalle Bodø-prosessen er nå i gang, sa professor John Bachtler ved Strathclyde University i Glasgow.

Les mer
Er du interessert i å vite mer om regionalpolitikk og samarbeidet i Arktis? Les mer på Europaportalens samleside for regionalpolitikk, UDs nordområdeportal og på hjemmesidene til EUs utenrikstjeneste, European External Action Service (EEAS). Du kan også lære mer om Bodø-prosessen i oppsummeringen fra møtet i mars.