Historisk arkiv

Fortsatt positive til IA, men negativ trend

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Både ledere og IA-ansvarlige i staten er gjennomgående positive og slutter opp om IA-avtalen. Det går fram av en undersøkelse Synovate Norge har foretatt for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartentet.

Både ledere og IA-ansvarlige i staten er gjennomgående positive og slutter opp om IA-avtalen. Det går fram av en undersøkelse Synovate Norge har foretatt for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartentet. Undersøkelsen går inn på både i hvilken grad statlige virksomheter følger opp sykemeldte på den måten avtalen tilsier, og hvilke holdninger nøkkelpersoner har til avtalen.

En tilsvarende undersøkelse ble foretatt i 2006 og forskjellene i svarene er små. Likevel tyder resultatene på et noe svekket IA-engasjement: Noen færre i 2009 kjenner godt til IA-satsingen sammenliknet med 2006, eller har kunnskap om sykefraværet i egen virksomhet. Noen færre enn i 2006 svarer at de har en skriftlig plan for å få redusert sykefraværet, eller har mål for hvor mye sykefraværet skal reduseres. Enda færre har en tidsangivelse for når målet skal nås. Dette er antakelig også et resultat av at færre ledere og IA-medarbeidere ser på sykefravær som et problem. En av tre ledere med et sykefravær over sju prosent oppfatter ikke dette som et stort problem.

Det er færre enn i 2006 (36 mot 44 prosent) som har skriftlige, konkrete planer for å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.
 
Disse tallene i rapporten tyder på at selv om statlige virksomheter har noe svekket fokus i på enkelte punkter i IA-arbeidet sammenliknet med 2006, fjerner ikke det inntrykket av at det er et godt potensial i staten for at IA-satsingen bør gi resultater.

På ett punkt er resultatene klart bedre enn i 2006. I 2009 er det 10 prosentpoeng flere som sier at de har gjennomført konkrete tiltak for å øke den reelle pensjonsalderen (78 prosent mot 68 prosent i 2006). På dette IA-målet har staten lyktes best hittil ettersom avgangsalderen har økt med vel 13 måneder i IA-avtaleperioden.

Undersøkelse om oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheter (PDF)