Historisk arkiv

Norges arbeid for nasjonale minoriteter vurdert av Europarådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Minoritetspolitikken i Norge har hatt en positiv utvikling, mener Europarådets rådgivende komitè. De kommer også med konkrete anbefalinger om hva Norge bør arbeide videre med.

For tredje gang har Europarådets rådgivende komité levert sin rapport om Norges oppfølging av Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Den rådgivende komité fremhever flere positive tiltak som er gjort de siste årene. Blant disse er etableringen av Likestillings- og diskrimineringsombudet, endring av diskrimineringsloven for å styrke arbeidsgivernes rolle og Handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering.

På den negative side, peker komitèen på tendenser til intoleranse i media og på internett, og på problemer for rom og romanifolk/tatere i forhold til adgang til campingplasser. De viser også til en fortsatt vanskelig situasjon for kvensk språk.
 
Den rådgivende komité kommer med noen anbefalinger til Norge, blant annet disse punktene:

  • Behov for konkrete tiltak for å fremme generell toleranse og sosial samhørighet i det norske samfunnet, og tiltak for å sikre at media overholder etiske spilleregler
  • Effektive tiltak for personer tilhørende rom- og romaniminoritetene som har vært ofre for tvungen assimileringspolitikk
  • Videreføre innsatsen for å revitalisere kvensk språk

Norge rapporterer hvert femte år på gjennomføringen av Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, sist i juli 2010. I rapporten ble det gjort rede for gjennomføringen av konvensjonen i Norge, og status i forhold til tidligere merknader fra Europarådet. Som et ledd i Europarådets rapporteringsrutine var rådgivende komité på besøk i Norge i mai 2011. Komiteen hadde møter med organisasjonene for nasjonale minoriteter, med det sivile samfunn for øvrig og med representanter for lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Rapport fra Europarådets rådgivende komité (PDF)

Rapporten er under oversettelse til norsk. Norsk versjon vil bli publisert på våre sider om rapportering på rammekonvensjonen i løpet av september.