Historisk arkiv

Ny dagligvarelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ny lov om god handelsskikk skal sikre god forretningskultur i dagligvarebransjen. Målet er å gi forbrukerne bedre utvalg, tilgjengelighet og kvalitet og lavere priser. Et enstemmig dagligvarelovutvalg la i dag fram et forslag til ny lov.

En ny lov vil gripe inn i rammene rundt forhandlingene mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Målet med loven er å sikre effektive forhandlinger og tydelige kontrakter mellom leverandører og kjedene.  Dette vil også være en fordel for forbrukerne i form av lavere priser, bedre utvalg, tilgjengelighet og kvalitet.

Utvalget foreslår også at det opprettes et eget Handelstilsyn som skal sikre at loven håndheves. Handelstilsynet legges administrativt til Konkurransetilsynet.

Utvalget mener at det har utviklet seg en forretningskultur i dagligvarebransjen som kan gjøre det nødvendig med en regulering.

Utvalget viser til at de problemene som beskrives langt på veg dekkes av eksisterende lovgivning, men konkluderer med at lovverket samlet sett er for fragmentarisk til å fange opp situasjonen i dagligvaremarkedet. Ved å legge til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom leverandører og kjeder, mener utvalget at dette vil lede til samfunnsøkonomisk effektive løsninger, der overskuddet videreføres til forbrukerne gjennom konkurransen mellom dagligvarekjedene.

- Vi har med denne rapporten fått en grundig vurdering av forhandlingsforholdene i verdikjeden og hvordan hensynet til god handelsskikk er ivaretatt gjennom eksisterende lovverk.  Det er nå to offentlige utvalg som har konkludert med at det er behov for klarere kjøreregler for forhandlinger i dagligvaresektoren. Det er  viktig at vi nå følger opp anbefalingene i konkret handling, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

- Jeg er opptatt av at norske forbrukere skal få større utvalg og mangfold i butikkene. Jeg er derfor glad for at en ny lov om god handelsskikk vil komme forbrukerne til gode både når det gjelder pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

- Utvalget har gått grundig igjennom hvordan forhandlingene i verdikjeden for mat foregår, og konkludert med at det er behov for en regulering av forholdene i bransjen. Utvalgets utredning holder høy faglig kvalitet, og utgjør et svært viktig bidrag i regjeringens videre arbeid for å sikre en bærekraftig verdikjede for mat, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap).

-  Jeg er også tilfreds med at utvalget har foretatt viktige avgrensninger mot konkurranseloven, og lagt vekt på at utvalgets forslag ikke skal påvirke konkurransen i verdikjeden for mat på en negativ måte, sier Aasrud.

Matkjedeutvalget avga sin innstilling Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat (NOU 2011:4) den 13. april 2011. Her anbefalte et flertall en styrket lovregulering av forhold som ble karakterisert som urimelig forretningspraksis i dagligvaresektoren.

Dagligvarelovutvalget ble nedsatt av Regjeringen i oktober 2012 som et ledd i oppfølgingen av Matkjedeutvalget. Dagligvarelovutvalget har hatt til oppgave å utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen.

Oppfølgingen av lovutvalgets innstilling vil skje i et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Landbruks- og matdepartementet.