Historisk arkiv

4 millioner til universell utforming av IKT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til universell utforming av IKT. Midlene skal gå til å etablere et tilsyn som skal ivareta at kravene i forskriften om universell utforming av IKT blir overholdt. Tilsynet skal etableres i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Midlene skal også gå til etablering av tilhørende klageinstans i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Den kommende forskriften, pålegger både offentlige og private virksomheter å benytte seg av IKT-løsninger som kan brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå, og som krever minst mulig bruk av spesialløsninger. Forskriften begrenser seg til virksomhetenes hovedløsninger som er rettet mot allmennheten.  I første omgang vil forskriften kun gjelde automater og nettløsninger. Kravene i forskriften vil bli spesifisert gjennom henvisninger til internasjonale standarder og retningslinjer.

Difi vil i løpet av 2013 starte etableringen av tilsynet. I første omgang vil tilsynet ivareta veilednings- og informasjonsplikten knyttet til det nye forvaltningsregimet for universell utforming av IKT. Når kravene i forskriften trer i kraft vil Difi også kontrollere hvordan kravene etterleves. Det nye tilsynet skal holde til i Leikanger.