Historisk arkiv

Røyrvik inn i forvaltningsområdet for samisk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag i forvaltingsområdet for samisk språk fra 1. januar 2013. Røyrvik blir dermed den andre sørsamiske kommunen i forvaltingsområdet. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk.

- Vi ser i dag en positiv utvikling for sørsamisk språk, særlig blant unge mennesker. Mange har jobbet hardt for å komme dit vi er i dag, og det må vi fortsette med. Når det samiske nå blir mer synlig i Røyrvik, har jeg stor tro på at det vil gjøre den samiske identiteten enda sterkere blant de samiske innbyggerne i kommunen. Det vil kunne bidra til at interessen for å lære og bruke det sørsamiske språket øker, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Sørsamisk språk er klassifisert som et alvorlig truet språk på UNESCOs røde liste over truede språk, og det er behov for en rekke tiltak for å bevare og utvikle språket. Erfaringen, blant annet fra den sørsamiske kommunen Snåsa, har vist at innlemmelse i forvaltningsområdet gir en høyere status for språkene. 

I forvaltningsområdet for samiske språk er samisk og norsk likestilte språk. I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området. I kommunene har også innbyggerne større rettigheter til opplæring i samisk, og det er krav til skilting på samisk og norsk. Med innlemmelsen av Røyrvik kommune består forvaltingsområdet nå av totalt ti kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.

Røyrvik kommune søkte i 2010 om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2013 er det satt av 4,1 mill. kroner til å utvide forvaltningsområdet med Røyrvik kommune. Midlene skal dekke kommunens og fylkeskommunens merutgifter til tospråklig forvaltning.

Les mer om forvaltningsområdet for samiske språk.