Historisk arkiv

Vil ha mer grunnleggende IKT-forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

IKT må få større plass innen forskningen i Norge. Det konkluderer regjeringen med i "Nasjonal strategi – IKT-forskning og -utvikling" som offentliggjøres i dag.

IKT må få større plass innen forskningen i Norge. Det konkluderer regjeringen med i Nasjonal strategi – IKT-forskning og -utvikling som offentliggjøres i dag.

- Bruk av IKT blir stadig mer sentralt i samfunnet vårt. Likevel ser vi at IKT-forskningen er underprioritert. Med denne strategien vil regjeringen gi et tydelig signal om at vi ønsker mer grunnleggende IKT-forskning og at vi vil satse på IKT-forsking som er relevant for næringslivet, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Strategien for IKT-forskning er signert av 15 statsråder – med fornyingsministeren i spissen.

- Hele regjeringen vektlegger arbeidet med å løfte IKT-forskningen opp på agendaen, sier Aasrud.

I 2011 ble det utført IKT-FoU for til sammen 10,4 milliarder kroner i Norge. Dette utgjør cirka 20 prosent av den samlede FoU-innsatsen.

- Fra 2005-2011 har de samlede utgiftene til IKT-FoU økt med over 40 prosent. Dette er gledelig, men vi ønsker at andelen IKT-FoU blir enda høyere. IKT får stadig sterkere betydning i samfunnet. Da er det naturlig at også forskning og utvikling innen IKT øker tilsvarende, sier Aasrud.

- Vi ser også at IKT har betydning for stadig flere samfunnsområder. Samtidig vet vi at det har vært for lite kunnskapsutveksling mellom den grunnleggende IKT-forskningen og forskningen innen de ulike sektorene. Denne strategien sender tydelige signaler om at vi ønsker mer samarbeid på tvers, sier statsråden.

I strategien peker regjeringen på tre satsingsområder for IKT-FoU framover:

  • FoU innen IKT skal være av høy internasjonal kvalitet
  • FoU innen IKT skal gi økt næringsutvikling og verdiskaping
  • FoU innen IKT skal være med på å løse viktige samfunnsutfordringer. Det pekes spesielt på informasjonssikkerhet, offentlige systemer og infrastruktur og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren.

Regjeringen vil at Norge skal være fullverdig medlem i EUs nye rammeprogram Horisont 2020. Det innebærer betydelige bevilgninger til forskning. Innenfor rammeprogrammet vil IKT få en bred plass.

- Norske IKT-forskingsmiljø har til nå vært lite aktive innenfor EUs rammeprogram. Vi ønsker at norske forskingsmiljø i større grad skal delta i internasjonale forskingssamarbeid. Da trenger vi sterke norske forskingsgrupper som er aktive på den internasjonale arenaen og som henter hjem både prosjektfinansiering og ny kunnskap, sier Aasrud.

Les strategien: