Historisk arkiv

Offentlig elektronisk postjournal utsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet har utsatt iverksettingen av den nye offentlighetsloven med et halvt år, til 1. juli 2008. Det innebærer en tilsvarende utsettelse av offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Justisdepartementet har utsatt iverksettingen av den nye offentlighetsloven med et halvt år, til 1. juli 2008. Det innebærer en tilsvarende utsettelse av offentlig elektronisk postjournal (OEP). Denne tjenesten er hjemlet i forskriften til loven, og ansvaret for å få den på plass er lagt til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Formålet med en ny allmenn tilgjengelig, offentlig elektronisk postjournal er å styrke åpenheten i samfunnet og ivareta offentlighetsprinsippet i forvaltningen. Den nye publiseringstjenesten som skal utvikles, skal være tilgjengelig som en internettbasert tjeneste. I første rekke tas det sikte på at alle departementene, statsministerens kontor og enkelte større publikumsrettete virksomheter blir med når tjenesten blir lansert. Målet er at alle statlige etater etter hvert blir med. Prosjektet skal også utrede hvordan kommunal sektor kan inkluderes.

Bakgrunnen for at offentlighetsloven er utsatt, er mange og fyldige høringsuttalelser til forskriften. Justisdepartementet mener det er umulig å gjennomgå et så omfattende materiale på forsvarlig måte innen årsskiftet.

Flere høringsinstanser, særlig instanser som ikke har vært omfattet av gjeldende lov, men som vil bli omfattet av den nye offentlighetsloven, har også gitt uttrykk for at tida fram til nyttår ikke er tilstrekkelig til å gjøre de forberedelsene som skal til før de kan begynne å praktisere loven.
Justisdepartementet tar nå sikte på at forskriften skal fastsettes før påske, og at den nye offentlighetsloven skal tre i kraft 1. juli 2008.