Historisk arkiv

Oppretter nytt forvaltningsorgan

Regjeringen styrker arbeidet med fornying og IKT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Regjeringen vil styrke arbeidet med fornying av offentlig forvaltning og IKT. Med et nytt forvaltningsorgan får vi større gjennomføringskraft i dette arbeidet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

- Regjeringen vil styrke arbeidet med fornying av offentlig forvaltning og IKT. Med et nytt forvaltningsorgan får vi større gjennomføringskraft  i dette arbeidet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Regjeringen har vedtatt å legge fram forslag om etablering av et nytt forvaltningsorgan. Aksjeselskapet Statskonsult AS avvikles og de ansatte overføres til det nye forvaltningsorganet sammen med flere IKT-miljøer.

- Vår ambisjon er å skape verdens beste offentlig sektor. Brukere skal få bedre service og kvalitet på tjenestene. Vi vil forbedre offentlig sektor med mer helhetlig, samordnet og slagkraftig innsats. Derfor oppretter vi et eget forvaltningsorgan som skal bistå med operative oppgaver, analyse, rådgivning og utredning, sier Grande Røys.

Mer helhetstenkning
Det nye forvaltningsorganet skal arbeide med fornying, IKT, ledelse, organisering og omstilling, informasjonspolitikk, innkjøpspolitikk og sørge for at arbeidet på disse områdene blir mer helhetlig enn hva tilfellet er i dag.

Det nye forvaltningsorganet skal være etablert fra 1. januar 2008 og bestå av det som i dag utgjør Statskonsult AS, Norge.no og E-handelssekretariatet. Det skal også overføres enkelte oppgaver fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye forvaltningsorganet. I perioden fram til etablering vil regjeringen se nærmere på arbeidsdelinga mellom Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og det nye forvaltningsorganet. Det kan bety at oppgaver og ressurser blir overført til SSØ. Det nye forvaltningsorganets arbeid med IKT skal ledes fra Leikanger, der Norge.no fortsatt blir værende. Ingen ansatte mister jobben.

Statskonsult AS avvikles
- Da Statskonsult ble omdannet fra direktorat til aksjeselskap mistet Regjeringa et sentralt virkemiddel i forvaltningspolitikken og forvaltningsutviklingen. Den rød-grønne regjeringa ønsker et større fokus på langsiktig forvaltningsutvikling. Da har vi funnet det riktig å avvikle Statskonsult AS 1. juli i år. Samtidig opprettes en interimorganisasjon som skal jobbe fram mot opprettelsen av det nye forvaltningsorganet fra nyttår. Jeg er samtidig opptatt av at ledere, ansatte og tillitsvalgte i Statskonsult AS, Norge.no E-handelssekretariatet og andre som eventuelt skal inn i det nye forvaltningsorganet skal bidra i prosessen fremover.

- Regjeringen har store forventninger til det nye forvaltningsorganet. Vi trenger økt styrke i den jobben som må gjøres med å fornye offentlig sektor. Den styrken får vi nå, sier Heidi Grande Røys.