Historisk arkiv

Staten samler misligholdte krav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

All statlig innkreving av regninger som ikke er blitt betalt, bør samles i én etat. Det mener utvalget som har sett på hvordan den offentlige innkrevingen i Norge kan bli bedre og mer effektiv.

All statlig innkreving av regninger som ikke er blitt betalt, bør samles i én etat. Det mener utvalget som har sett på hvordan den offentlige innkrevingen i Norge kan bli bedre og mer effektiv. I dag overleverte de sin utredning til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Utvalget mener god oversikt over egen økonomi er vesentlig for folks betalingsevne.
For å bidra til dette foreslår de å øke bruken av elektroniske varslings- og betalingsløsninger. En realistisk målsetting bør være at 90 prosent av offentlige krav skal varsles elektronisk innen 2010. Bedrifter må fra 2010 få tilbud om elektroniske betalingsløsninger som kan gå rett inn i bedriftenes regnskaps- og økonomisystemer.

Den vesentligste gevinsten ved å samle alle misligholdte statlige krav i én etat er at staten vil  kunne opptre mer samordnet og helhetlig overfor folk med betalingsproblemer. Disse skal ikke lenger måtte forholde seg til en rekke forskjellige etater med ulike betingelser og som opptrer uavhengig av hverandre, men kunne bli møtt av én enkelt myndighet.

Et flertall i utvalget mener at ytterligere gevinster kan oppnås dersom også kommunale krav som skatt og arbeidsgiveravgift overføres til en slik etat, mens et mindretall mener at den kommunale skatteinnkrevingen fungerer godt i dag og støtter derfor ikke den delen av forslaget som innebærer å innlemme skatteoppkrevernes virksomhet i èn statlig innfordringsetat.

Utredningen skal nå ut på bred høring før regjeringen tar stilling til forslagene.

 

Innkrevingsutvalgets leder Jan Solberg overleverer innstillingen til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Innkrevingsutvalgets leder Jan Solberg overleverer innstillingen til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.