Historisk arkiv

Varslingsrutiner for statsansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ansattes rett til å varsle og vernet for de som varsler settes nå på dagsorden i statlige virksomheter. Fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet får statlige arbeidsgivere nå retningslinjer for hvordan de skal tilrettelegge for varsling og håndtere varslingssituasjoner i sin egen virksomhet.

Det er viktig at staten går foran med gode eksempler på hvordan varsling skal tilrettelegges og håndteres. Vi har fått mange verdifulle innspill til disse retningslinjer fra statlige virksomheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Det forutsettes at lokale statlige arbeidsgivere utarbeider egne interne rutiner for varsling, basert på virksomhetens behov og egenart.

For at varsling skal kunne fungere etter hensikten er virksomheten avhengig av åpenhet og et godt ytringsklima. Åpenhet og gode kommunikasjonskanaler og
-rutiner kan bidra å unngå at kritikkverdige forhold oppstår, senke terskelen for intern kritikk og avdekke kritikkverdig praksis.

Retningslinjene er ikke en ”mal” som virksomhetene kan kopiere, men en veiledning med krav til hva lokale varslingsrutiner skal inneholde. Det er laget en huskeliste som virksomhetene kan benytte når de utarbeider sine egne rutiner, basert på de behov og utfordringer som finnes i egen virksomhet. For å styrke åpenhet og et godt ytringsklima er det viktig at hver virksomhet arbeider aktivt med utforming av egne rutiner. Spørsmål om bl.a. hvem man skal varsle til, varslingsplikt og hvilke krav som stilles til varsling krever at den enkelte arbeidstaker, organisasjonene og arbeidsgiver engasjerer direkte i utformingen av egne rutiner.

Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten