Historisk arkiv

Innfører krav til etisk handel i forsvarssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Det skal ikke råde tvil om at det stilles etiske krav til handel med Forsvaret. Jeg er derfor glad for at kravet nå er innarbeidet i Forsvarets eget anskaffelsesregelverk, sier statsråd Grete Faremo.

Den nye bestemmelsen trer etter planen i kraft fra 1. mai i år, og innebærer at krav til grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter skal ivaretas av leverandører til forsvarssektoren - i alle ledd av produksjonen. Til nå har forsvarssektoren basert seg på at slike rettigheter er blitt ivaretatt, men uten å stille formelle krav. De nye bestemmelsene innebærer både at formelle krav stilles og at det innføres sanksjoner mot leverandører ved eventuelle brudd.


Forbud mot barne- og tvangsarbeid
Bestemmelsen forbyr blant annet barnearbeid, tvangs- og slavearbeid og diskriminering, og setter krav til organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger etter ILOs konvensjoner.

Bestemmelsen skal gjelde alle leverandører med ansvar for leveranser over den til enhver tid gjeldende EØS-terskelverdien for vare- og tjenestekontrakter. Fra 1. mars 2010 er den en million kroner, uten merverdiavgift.

Godt eksempel
I regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser er det et mål å få utredet hvilket handlingsrom dagens innkjøpsregelverk gir for å stille etiske og sosiale krav ved offentlige innkjøp. I den forbindelse ba også daværende Barne- og likestillingsdepartementet organisasjonen Initiativ for Etisk Handel om å utforme en veileder for offentlige innkjøpere. Veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” kom ut i 2009, og beskriver hvordan man kan stille etiske og sosiale krav til leverandører ved offentlige innkjøp.

I veilederen heter det at ”offentlige virksomheter bør gå foran og være ansvarlige forbrukere som etterspør miljøvennlige varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder”.
- For Forsvarsdepartementet er det viktig å følge opp regjeringens handlingsplan og veilederen på dette området og gå foran som et godt eksempel, nettopp ved å være en slik ansvarlig forbruker, påpeker Faremo.

Men det alene er ikke nok:
- For at bestemmelsen ikke bare skal være et slag i luften, er det viktig å definere sanksjonsmidler og ulike måter å avdekke eventuelle brudd på. Formålet med dette er å få leverandøren til å rette opp i forholdet. I de mest alvorlige tilfellene vil Forsvarsdepartementet sammen med underliggende etat vurdere om kontraktsforholdet skal heves, avslutter Faremo.