Historisk arkiv

Nordisk avtale om lufttransportsamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Gjennom å samarbeide innenfor i utvikling, drift og understøttelse av taktiske lufttransportkapasiteter vil vi oppnå positive operative og kostnadsmessige effekter, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug.

- Gjennom å samarbeide innenfor utvikling, drift og understøttelse av taktiske lufttransportkapasiteter vil vi oppnå positive operative og kostnadsmessige effekter, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug.

Under nordisk forsvarsministermøte som arrangeres den 5.-6. november, ble det undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid innenfor taktisk lufttransport, mellom de nordiske landene.

Nordisk lufttransportavtale signeres
Nordisk lufttransportavtale signeres. (Forsvarsdepartementet)

- Intensjonsavtalen slår fast at de nordiske landene ønsker å samarbeide for å oppnå økt operativ tilgjengelighet av fly og lavere kostnader knyttet til vedlikehold og trening. Det gir også mulighet til å støtte hverandre, ikke minst ved internasjonale operasjoner, sier statssekretæren.

Innenfor det operative område så startes det nå en jobb med å etablere en nordisk pool av lufttransportressurser. Det startes også med å se på mulighetene for et felles nordisk kommando- og kontrollsystem for lufttransport og etableringen av en felles nordisk lufttransportkommando.

- Når det gjelder vedlikehold vil vi utvikle et tettere samarbeid mellom Norge og Danmark som begge opererer C-130J, men også med Sverige innenfor de områder der det er mulig med landets nåværende flåte av C-130H. Målet er å utvikle felles vedlikeholdskonsepter og avtaler, noe som gir mer kostnadseffektive løsninger og gjør oss i stand til å støtte hverandre, f.eks. ved operasjoner utenlands, utdyper statssekretæren.

Bakgrunnen for den undertegnede avtalen er en er en felles nordisk studie om tettere samarbeid innenfor taktisk transportfly som akkurat har blitt overlevert til de nordiske forsvarsministrene. Rapporten ble laget etter forsvarsministrenes beslutning i november 2011.

- Jeg er meget fornøyd med den leverte rapporten, og det er også meget tilfredsstillende at vi kan signere en avtale om samarbeid kun et år etter at ideen ble lansert. Det viser at det er handlekraft i NORDEFCO-samarbeidet (Nordic Defence Cooperation). Avtalen er startpunktet på en meget spennende reise som jeg tror at vi alle kommer til å få mye glede av, avslutter statssekretær Eirik Øwre Thorshaug.

I tillegg til å diskutere taktisk lufttransportsamarbeid, drøftet de nordiske forsvarsministrene saker av felles interesse. Dette inkluderte samarbeid i Afghanistan, luftovervåkning over Island, situasjonen i Syria og felles innsats i FN-operasjoner.

Mer informasjon hos NORDEFCO.