Historisk arkiv

Overfører sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Etter mer enn sju år i Faryab-provinsen markerte Forsvaret i dag overføringen av leiren og sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter.

Etter mer enn sju år i Faryab-provinsen markerte Forsvaret i dag overføringen av leiren og sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter.

Brigader general, Noor Mohammad Hamid, forsvarssjef Harald Sunde, forsvarsminister Espen Barth Eide og guvernør, Ahmed Faizal Begzaad signerer overtakelsesprotokollen i den norskledede leiren i Maimanah i Faryab provins, Afghanistan.

Brigader general, Noor Mohammad Hamid, forsvarssjef Harald Sunde, forsvarsminister Espen Barth Eide og guvernør, Ahmed Faizal Begzaad signerer overtakelsesprotokollen i den norskledede leiren i Maimana i Faryab provins, Afghanistan. (Stian Lysberg Solum, Forsvaret)

Seremonien ble holdt i norsk-ledede Camp Maimana. Til stede var Norges og Latvias forsvarsministre og forsvarssjefer, representanter fra amerikanske forsvarsmyndigheter, provinsguvernør Faisal Begzad og representanter for afghanske militære og sivile myndigheter.

- Dagens seremoni markerer et veiskille for Faryab. Gjennom mange år har norske styrker bygget og trent opp de lokale sikkerhetsstyrkene til selv å en dag overta sikkerhetsansvaret i provinsen. I dag markerte vi at den dagen er kommet, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

- På vegne av Faryab vil jeg uttrykke min takknemlighet for den støtten dere har gitt oss. Takket være dere har våre egne sikkerhetsstyrker nå blitt selvdrevne, sier Faryabs provinsguvernør Faisal Bagzad.

Den norske PRT-leiren overdras til afghanerne som en gave fra Norge til Afghanistan. Dette kommer i tillegg til den leiren Norge allerede har bygget og donert til den afghanske hæren i området.

- Norge så tidlig at det beste vi kunne gjøre for Afghanistan på militær side var å bygge afghansk kapasitet, både med hensyn til militære ferdigheter, god ledelse og gode holdninger. Derfor har vi også kommet tidligere i mål med dette enn hva som er tilfellet for enkelte andre områder av Afghanistan, sier Eide.

Afghansk ansvar
Uttrekningen av de norske styrkene fra Faryab-provinsen er en del av NATOs strategi fram mot avslutning av ISAF-operasjonen i 2014. Under forsvarsminister Espen Barth Eides besøk i Kabul i april anmodet ISAF-ledelsen Norge om å avvikle arbeidet i Faryab innen 1. oktober. Dette var omlag et halvt år tidligere enn Norge i utgangspunktet hadde antatt. Beslutningen inngår i ISAFs arbeid med å konsentrere innsatsen på færre steder i Afghanistan som et skritt på veien mot at ISAF-operasjonen avsluttes i 2014.

- En raskere uttrekning har skapt en betydelig logistisk og administrativ utfordring, men dette er noe Forsvaret har løst på en utmerket måte, sier forsvarsministeren.

Eide understreker at dette på ingen måte betyr at utfordringene i Faryab er løst.

- Afghanistan er et svært sammensatt land med mange interne stridigheter som ikke militær tilstedeværelse alene kan løse. Så også i Faryab. Sikkerhetssituasjonen i Faryab vil være utfordrende i lang tid. Det er viktig å huske på at vår jobb ikke har vært å løse alle provinsens problemer, men å sette afghanerne i stand til å ta ansvaret for egen sikkerhet, sier Eide.

- Jeg mener ISAF har truffet riktig med hensyn til når nærværet i Faryab skulle avsluttes. I slike operasjoner må man kjenne sin besøkelsestid. Man skal være til stede så lenge som nødvendig, men heller ikke lengre. Å erkjenne dette er å ta ansvar, både for egne styrker og for våre afghanske partnere, legger han til.

Forsvarsministeren understreker at den takk han retter til de som i dag tjenestegjør i Faryab også rettes til deres forgjengere.

Forsvarsminister Eide takker de norske soldatene

Forsvarsminister Eide takker de norske soldatene (Stian Lysberg Solum, Forsvaret)

- Jeg vil rette en stor og ektefølt takk til alle de som tjenestegjør i dag, samt alle som har tjenestegjort i årene som har gått. De har gjort en formidabel innsats for Norge og storsamfunnet. Aller mest går mine tanker til de tapre soldatene vi har mistet, til deres familie og nærmeste, og til alle de som har kommet hjem med fysiske eller psykiske arr fra innsatsen i Faryab, sier Eide.

Norge fortsatt i Afghanistan
ISAF konsentrerer nå innsatsen om de store befolkningssentrene og de viktigste transportrutene. Avviklingen av den norsk-ledede PRT Maimana er en del av denne strategien. Norge vil nå konsentrere sin innsats i Mazar-e-Sharif og Kabul.

- Vi vil videreføre spesialstyrkenes svært vellykkede trening av det afghanske politiets beredskapsstyrke i Kabul. Vi stiller også med personell til en felles nordisk-latvisk enhet som skal trene opp afghansk politi i Mazar-e-Sharif, og et C-130J Hercules transportfly vil være på plass og stilles til ISAFs rådighet i løpet av få uker, sier forsvarsministeren.

Norge vil være militært til stede i Afghanistan helt fram til utgangen av 2014. Etter dette vil vi, sammen med NATO, bistå i visse rådgivnings- og opplæringsfunksjoner, men på et betydelig lavere nivå enn i dag. Samtidig viderefører vi den sivile bistanden på et høyt nivå. Økonomisk støtte til driften av de afghanske sikkerhetsstyrkene vil fortsette i hvert fall fram til 2017.