Historisk arkiv

Skal drive politiopplæring i Kabul

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet at norske styrker skal fullføre jobben med å lære opp den afghanske spesialpolitienheten Crisis Response Unit (CRU) i Kabul-området fra 1. april 2012.

Forsvarsminister Espen Barth Eide og norsk soldat

(Forsvarets mediesenter, Torbjørn Kjosvold)

- Norske styrker har vært med på å bygge opp denne enheten til et meget godt nivå. Norge høstet meget stor anerkjennelse for sin innsats i forrige runde, og både afghanske myndigheter og NATO ønsker at nettopp Norge igjen overtar ansvaret når New Zealand avslutter sin periode, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Gjennom denne trenings- og opplæringsinnsatsen vil Norge bidra til å videreutvikle en sentral ressurs for å styrke afghanske myndigheters evne til å ivareta sikkerhetsansvaret i Afghanistan. - Bidraget er i tråd med ISAFs sterke fokus på rådgivning og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker. Vi stiller med dette et viktig og etterspurt bidrag til ISAF.

- Nettopp fordi afghanske sikkerhetsstyrker overtar sikkerhetsansvaret i flere og flere afghanske provinser, og ISAF reduserer sitt nærvær, er det svært viktig at vi etterlater kompetente styrker som den CRU representerer, understreker forsvarsminister Espen Barth Eide.

Fakta om bidraget
CRU ble bygget opp og mentorert av norske styrker i periodene mars-oktober 2007 og mars 2008-oktober 2009. Oppgaven har siden den gang vært ivaretatt av New Zealand. Kompetansenivået til avdelingen som skal læres opp krever at vi trekker på vårt spesialstyrkemiljø for å løse oppdraget, blant annet fordi disse har best erfaring for samvirke med politistyrker. Bidraget er av et begrenset omfang og vil ikke få negative innvirkninger på spesialstyrkenes evne til å opprettholde nasjonal kontraterror-beredskap. 

Oppdraget vil bli løst ved omdisponering innenfor den ordinære budsjettrammen for innsatsen i Afghanistan.

Norske bidrag i 2012
Norge har tidligere varslet at styrkebidraget i 2012 for øvrig vil bli holdt på om lag samme nivå som i 2011. Afghanske styrker skal etter planen ta over ansvaret for sikkerheten i Faryab i løpet av 2012.

- Vi planlegger en gradvis omforming og nedbygging av det norske militære styrkebidraget i tråd med ISAFs gjeldende planer. Forberedelsene til nedbyggingen av det militære bidraget i Faryab er godt i gang. Norge vil senest fra sommeren 2013 avvikle det som i dag heter Provincial Reconstruction Team (PRT) i Meymaneh og flyttet de gjenstående militære styrkene fra Meymaneh til den norske leiren i Mazar-e Sharif. Fra og med 2013 vil også betydelige mengder materiell og personell bli hentet hjem til Norge.