Historisk arkiv

Prioriterer nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen foreslår derfor å prioritere militær tilstedeværelse i nordområdene med sjøforsvar og kystvakt, men også med luft- og hærstyrker, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Norsk militær tilstedeværelse i nord er et sentralt sikkerhetspolitisk virkemiddel, og en sentral del av regjeringens nordområdesatsing. Dette skal bidra til å opprettholde stabilitet og forebygge ulike krisesituasjoner, og reflekteres også i langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009-2012.

Suverenitetshevdelse og overvåking skal fortsatt være blant Forsvarets høyest prioriterte oppgaver. I 2010 vil evnen til myndighetsutøvelse til havs vil bli bedre ved innfasing av nytt materiell, blant annet nye fregatter og kystvaktfartøy. Ila. 2010 forventes samtlige Fridtjof Nansen- og Skjold-klasse fartøyer å være i drift eller under innfasing og Kystvakten vil motta nok et nytt fartøy i Barentshav-klassen, og dermed seile 14 fartøyer mot slutten av 2010 mot 13 ved inngangen til året. Videre vil aktiviteten i Hæren og Luftforsvaret i nord bli prioritert, og grensekontrollen mot Russland opprettholdt. Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø ble etablert 1. august i år, og utviklingen av hovedkvarteret fortsetter.

Prioriterer aktivitet i nord
Øvelser og annen relevant militær tilstedeværelse i Nord-Norge, sammen med utenlandsk militært nærvær, skal være med å understøtte den nasjonale satsingen på nordområdene. Regjeringen ønsker å legge til rette for betydelig og regelmessig alliert nærvær i våre nordområder gjennom trening og øvelser. I 2010 vil vinterøvelsen Cold Response bli gjennomført i Nord-Norge med deltagelse av nasjonale, allierte og partnerlandsavdelinger.

Som et ledd i nordområdesatsingen og suverenitetshevdelsen, er bevilgningene til Kystvakten økt i de senere år. Fartøystrukturen er under modernisering, og i løpet av 2010 vil Kystvakten motta nok ett nytt fartøy i Barentshav-klassen. Dermed seiler de 14 fartøyer mot slutten av 2010 mot 13 ved inngangen til 2010.

Aktiviteten i Sjøforsvaret vil også i 2010 prioriteres til å understøtte nordområdesatsingen. Tilstedeværelsen av Sjøforsvarets styrker i nord skaper stabilitet, troverdighet og forutsigbarhet. Innfasingen av nye Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse fartøyer vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar med bedret evne til tilstedeværelse i nord, for å håndheve suverenitet og rettigheter, og ivareta oppgavene i våre havområder.

Investeringer i byggeprosjekter
Indre Troms er et av Hærens tyngdepunkt. Generalinspektøren for Hæren med stab er lokalisert på Bardufoss fra 1. august i år. Dette er en del av satsingen på nordområdene, og i tråd med vedtatt langtidsplan. Dette bidrar til å skape et robust og tydelig ledelsesnivå for Hæren der hvor styrkene utdannes og trenes.  Det gjennomføres store investeringer i EBA for å understøtte regjeringens styrking av Hærens virksomhet i Troms.

Det er inngått avtale mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt som åpner for sammenknytning av skytefeltene Mauken og Blåtind i Midt-Troms, og arbeidet med å etablere korridor mellom skytefeltene videreføres i 2010. Regjeringen foreslår å sette av ca. 100 millioner kroner til dette formålet i 2010.

Det legges opp til betydelige investeringer i Troms i årene fremover. Regjeringen foreslår å sette av ca. 200 millioner kroner til nytt ledelsesbygg, flerbrukshall (fase 3) og befalsforlegning på Setermoen. Utover disse godkjente EBA-prosjektene på Setermoen, er det i perioden 2010-13 planlagt prosjekter med en samlet størrelse på ca. 550 millioner kroner. Dette inkluderer mannskaps- og befalsforlegninger, boliger og utvidelse av Troms landverksted.

Til eiendom, bygg og anlegg på Skjold er det i 2010 satt av midler til å videreføre flerbrukshall fase 2. Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av investeringsproposisjonen våren 2009 innenfor en kostnadsramme på 121 millioner kroner. Det er i perioden 2010-13 planlagt prosjekter på Skjold med en samlet størrelse på ca. 200 millioner kroner. Dette inkluderer bl.a. nye kvarter for befal, boliger og fornyelse av mannskapsforlegning.

Bardufoss vil, iht. ny langtidsplan, være hovedbase for Forsvarets helikopterstruktur. Det utredes lokalisering av et tilpasset detasjement med NH-90 fra helikopterhovedbasen på Bardufoss for å understøtte fregattvåpenet og Kystvakten i Sør-Norge, med nødvendig geografisk nærhet til de aktuelle fartøyene. Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss viderefører aktiviteten med seleksjon og uttaksflyging av nye flygere til Luftforsvaret.

Utover allerede godkjente EBA-prosjekter er det i perioden 2010-13 planlagt prosjekter på i overkant av 900 millioner kroner i Bardufoss-området. Dette inkluderer prosjekter både for Hæren, Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon, herunder bl.a. nye kvarter til befal, boliger, garasje, administrasjonsbygg og nytt våpen-/kjøretøyverksted.

Redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Banak flystasjon.

Porsangmoen vil fortsatt være en viktig base for Forsvaret, spesielt knyttet til aktiviteter for Heimevernet (HV) og alliert trening og øving. Distriktsstaben for Finnmark heimevernsdistrikt nr. 17 videreføres ved Porsangmoen. Utdanningen av befal og mannskaper til HVs struktur vil bli ivaretatt gjennom forsvarsgrenene, og gjennom en egen utdanningsenhet for HV-befal på Porsangmoen.

Alliert treningssenter (ATS) er etablert med hovedsete og infrastruktur på Porsangmoen, samt med infrastruktur også i Åsegarden utenfor Harstad og på Evenes.

Flyttingen av jegerkompaniet fra Porsangmoen til Setermoen vil bli fullført i 2010, og Porsangmoen vil i 2010 være avviklet som garnison for Hæren. For 2010 foreslår regjeringen at det gis et tilskudd til Porsanger kommune med 1,5 millioner kroner. Tilskuddet forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet, og skal bidra til omstillingsprosjekter i tidligere forsvarskommuner, hvor Forsvaret har trappet ned eller nedlagt sin virksomhet.

Aktiviteten knyttet til grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) videreføres og videreutvikles som en moderne, effektiv organisasjon for grenseovervåking. Avdelingen vil utføre sine oppgaver i samsvar med de krav som stilles til Schengen-avtalens yttergrense og Norges forpliktelser iht. Grenseavtalen av 1949.

På Høybuktmoen og GSV er det i perioden 2010-13 planlagt byggeprosjekter med en samlet størrelse på om lag 380 millioner kroner. Dette inkluderer kjøkken- og messebygg, mannskapsforlegning, infrastruktur og nye grensestasjoner.