Historisk arkiv

Utbyggingen av Forsvaret i Troms forsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvaret forsetter satsingen i Troms, og det legges opp til betydelige investeringer i området i årene fremover. I 2010 er det blant annet satt av til sammen noe over 300 millioner kroner til nytt ledelsesbygg, flerbrukshall på Skjold og Setermoen og befalsforlegning på Setermoen, samt sammenknytning av skytefeltene Mauken og Blåtind.

- Regjeringen satser på Indre Troms som et tyngdepunkt for Hæren. Samtidig forberedes hovedbase for Forsvarets helikopterstruktur på Bardufoss. Det gjennomføres store investeringer i eiendom, bygg og anlegg (EBA) for å understøtte regjeringens styrking av Hærens virksomhet i Troms. Utover allerede godkjente bygge- og anleggsprosjekter er det i perioden 2010-13 planlagt prosjekter på i overkant av 900 millioner kroner i Bardufoss-området, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Indre Troms er et av Hærens tyngdepunkt. Generalinspektøren for Hæren med stab er lokalisert på Bardufoss fra 1. august i år. Dette er en del av satsingen på nordområdene, og i tråd med vedtatt langtidsplan. Det bidrar til å skape et robust og tydelig ledelsesnivå for Hæren der styrkene utdannes og trenes. 

Det er inngått avtale mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt som åpner for sammenknytning av skytefeltene Mauken og Blåtind, og arbeidet med å etablere korridor mellom skytefeltene videreføres i 2010. Regjeringen foreslår å sette av ca. 100 millioner kroner til dette formålet i 2010.

Det legges opp til betydelige investeringer i Troms i årene fremover. Regjeringen foreslår å sette av ca. 200 millioner kroner til nytt ledelsesbygg, flerbrukshall (fase 3) og befalsforlegning på Setermoen i 2010. Utover disse godkjente EBA-prosjektene på Setermoen, er det i perioden 2010-13 planlagt prosjekter med en samlet størrelse på ca. 550 millioner kroner. Dette inkluderer mannskaps- og befalsforlegninger, boliger og utvidelse av Troms landverksted.

Til eiendom, bygg og anlegg på Skjold er det i 2010 satt av midler til å videreføre flerbrukshall fase 2. Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av investeringsproposisjonen våren 2009. Det er i perioden 2010-13 planlagt prosjekter på Skjold med en samlet størrelse på ca. 200 millioner kroner. Dette inkluderer bl.a. nye kvarter for befal, boliger og fornyelse av mannskapsforlegning.

Bardufoss vil, iht. ny langtidsplan, være hovedbase for Forsvarets helikopterstruktur. Det utredes lokalisering av et tilpasset detasjement med NH-90 fra helikopterhovedbasen på Bardufoss for å understøtte fregattvåpenet og Kystvakten i Sør-Norge, med nødvendig geografisk nærhet til de aktuelle fartøyene. Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss viderefører aktiviteten med seleksjon og uttaksflyging av nye flygere til Luftforsvaret.

Utover allerede godkjente EBA-prosjekter er det i perioden 2010-13 planlagt prosjekter på i overkant av 900 millioner kroner i Bardufoss-området. Dette inkluderer prosjekter både for Hæren, Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon, herunder bl.a. nye kvarter til befal, boliger, garasje, administrasjonsbygg og nytt våpen-/kjøretøyverksted.