Historisk arkiv

Økte bevilgninger til det norske militære bidraget i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til NATOs stabiliseringsoperasjon i Afghanistan med 188 millioner kroner for 2010.

Bakgrunnen er behovet for å videreføre helikopterkapasitet for medisinsk evakuering ut over 1. oktober 2010, og å videreføre infanteribidraget i Provincial Reconstruction Team (PRT) Meymaneh som en såkalt partneringenhet fra sommeren 2010.

Forsvarsminister Grete Faremo i Meymaneh, Afghanistan
Forsvarsminister Grete Faremo i Meymaneh, Afghanistan

- Som jeg tidligere har sagt, blant annet i Stortinget, har sikkerhetssituasjonen i vårt område i Faryab forverret seg de siste månedene. For å kunne løse våre oppdrag på en best mulig måte og ivareta sikkerheten til egne styrker, må den militære innsatsen i Afghanistan tilpasses den gjeldende sikkerhetssituasjonen, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Partneringenheten etableres etter planen sommeren 2010. Den skal til daglig operere sammen med afghanske styrker i felt, slik at afghanerne selv kan ta et større ansvar for sikkerheten. Dette er en tilnærming Norge har arbeidet for lenge. London-konferansen om Afghanistans fremtid i går konkluderte også med at dette nå skal være ISAFs hovedfokus fremover.

Partneringenheten må dessuten kunne settes inn hurtig i oppdukkende situasjoner for å komme afghanske sikkerhetsstyrker, egne styrker, andre ISAF-styrker og representanter fra det internasjonale samfunn til unnsetning.

Prop. 69 S (2009-2010) Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010 kan du lese her.