Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2013:

Etterretningstjenesten i Forsvaret styrkes med 68 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Etterretningstjenestens evne til å bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag blir betydelig forbedret med regjeringens budsjettforslag for 2013, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Etterretningstjenestens tekniske og operative kompetanse og kapasitet styrkes med en betydelig bevilgningsøkning for blant annet å møte utfordringene som følger av den teknologiske utviklingen.

For at Etterretningstjenesten skal kunne fylle sine lovpålagte oppgaver stilles det meget høye krav til kompetanse, så vel teknisk som analytisk. Gitt dagens sammensatte og kompliserte trusselbilde og den raske teknologiske utviklingen, er dette en utfordring. Regjeringen foreslår derfor å styrke Etterretningstjenestens budsjett i 2013 med 68 millioner kroner gjennom en reell bevilgningsøkning på 60 millioner kroner og for øvrig gjennom ressursfrigjøringstiltak. Dette vil sikre at Etterretningstjenesten har tilstrekkelige ressurser til å forbli moderne og effektiv.

Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlands etterretningstjeneste og fremskaffer informasjon om forhold utenfor Norges grenser. I tillegg til å følge utviklingen av internasjonale islamistiske nettverk, vil Etterretningstjenesten i større grad følge utviklingen av høyreekstreme miljøer i et Europa preget av stadig mer sosial og økonomisk uro. De nye grenseoverskridende truslene nødvendiggjør også et godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste. Dette er regulert i en egen samarbeidsinstruks fra 2006.

Tjenesten har den viktige oppgaven å bidra til å skaffe norske myndigheter det best mulige beslutningsgrunnlag i utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål. Dette skjer ved å innhente, bearbeide og analysere informasjon fra utlandet som angår norske interesser. En annen viktig oppgave er å gi etterretningsstøtte til norske styrker som deltar i operasjoner hjemme og ute.

Etter den kalde krigen har tjenesten gjennomgått en omfattende reorganisering, for også å kunne bidra med informasjon og analyser om blant annet internasjonal terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen og overnasjonale miljøspørsmål.

Tjenestens virksomhet er hjemlet i lov om Etterretningstjenesten fra 1998, og en etterretningsinstruks fra 2001. Den er underlagt kontroll av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.